Prestenes rettigheter ved nedbemanninger

Flere bispedømmer forbereder nedbemanninger på grunn av anstrengt økonomi. Situasjonen forklares med at inngåtte avtaler presser økonomien uten at bevilgningene øker.
– Staten har vært med på å forhandle fram disse avtalene, og det er naturlig å forvente at staten følger opp dette med økte bevilgninger, sier leder Martin Enstad.

Presteforeningen er kritisk til at enkelte bispedømmer vurderer oppsigelser.
– Andelen prester som nærmer seg pensjonsalder er så høy at det burde være mulig å nedbemanne ved naturlig avgang. En stillingstopp er langt å foretrekke fremfor oppsigelser. Presteforeningen arbeider selvsagt for at eventuelle nedbemanninger blir så skånsomme som mulig og at prestenes rettigheter uansett blir ivaretatt i henhold til tjenestemannsloven, sier Enstad.

Retter og plikter ved nedbemanninger

Presteforeningen følger nøye med på situasjonen i bispedømmene og yter arbeidsrettslig bistand til de tillitsvalgte der det er nødvendig. Advokat Knut Walle-Hansen i Presteforeningen har utarbeidet denne oversikten over retter og plikter ved nedbemanninger:

Stillingsreduksjon ved naturlig avgang

Dersom reduksjonen i stillinger gjennomføres ved at det ikke tilsettes nye prester når prester slutter i stillingen, men det i stedet foretas omplasseringer av prester og omorganiseringer av prestetjenesten, skal dette drøftes med de tillitsvalgte i bispedømmet. Vi vil påpeke at slike drøftinger skal foretas allerede på det tidspunkt stiftsdirektør eller bispedømmeråd vurderer å innføre en slik nedbemanning, slik at selve grunnlaget for den nye politikken blir drøftet så tidlig som mulig.

Strenge begrensninger ved oppsigelser

Dersom reduksjonen planlegges ved oppsigelser av prester, gjelder den samme drøftingsplikten. Det er viktig at drøftingen skjer før politikken legges om, slik at drøftingen gir reell innflytelse.

Dessuten har den enkelte tilsatte individuelle rettigheter. Prester tilsatt av bispedømmerådene er statlige tjenestemenn frem til 1.1.2017 da de overføres til det nye rettssubjektet Den norske kirke. Det følgende gjelder frem til dette tidspunktet.

Det er strenge begrensninger i adgangen til å si opp en statlig tjenestemann. I motsetning til i privat virksomhet er det ikke tilstrekkelig å vise til at oppsigelse av en eller flere ansatte er et ledd i en plan for å bedre organisasjonens økonomi på sikt. Dette er en hovedforskjell mellom statlig og annen virksomhet.

Stillingsvern etter tjenestelengde

Tilsatte i staten deles inn etter hvor lenge de har vært i stillingen. Etter at de har vært tilsatt i to år har de et særlig sterkt stillingsvern. De kan da bare sies opp dersom dette begrunnes i at stillingen inndras eller at arbeidet faller bort. Dette fremgår av Tjenestemannsloven (Tml) §10

Som følge av at stillingshjemmelsystemet ikke lenger eksisterer, har lovens uttrykk «stillingen inndras», som baserte seg på den tidligere ordning med organiserte statsstillinger, mistet mye av sin betydning. Da står vi igjen med at arbeidet faller bort. En slik begrunnelse må være reell, og ikke basert på nye stillingsbeskrivelser som fordeler arbeidet på en annen måte.

For den som har vært tilsatt kortere enn to år er vernet ikke fullt så sterkt. Da har arbeidsgiver anledning til å si opp dersom det foreligger et saklig behov ut fra virksomhetens eller tjenestemannens forhold. Her kan omorganisering av virksomheten ut fra økonomi kanskje være aktuelt.

Fortrinnsrett til nye stillinger

For alle som har vært ansatt i over ett år vil den som blir oppsagt fordi stillingen er inndratt ha fortrinnsrett ved utlysning av nye stillinger. Dette er en klar rett etter Tml § 13. Det er altså ikke adgang til å si opp tjenestemenn for så å be dem søke på sin egen jobb igjen, dette ville harmonere dårlig med prinsippet om fortrinnsrett. Videre er det ikke adgang til å si opp en tjenestemann hvis det er mulig å tilby vedkommende en annen passende stilling i samme virksomhet.

Individuelle drøftinger

For alle som vurderes sagt opp er det strenge krav til drøftinger mellom arbeidsgiver og den tilsatte og tillitsvalgte. Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med sin tillitsvalgte så snart spørsmålet om oppsigelse eller store endringer i stillingen kommer opp.

Masseoppsigelser

Dersom en arbeidsgiver vurderer å starte en prosess for å si opp et større antall tjenestemenn kan det foreligge en masseoppsigelse. Dette må drøftes særskilt med de tillitsvalgte, og er en dramatisk situasjon der Presteforeningen yter juridisk bistand via sine tillitsvalgte.