Foto: Kristianne Marøy

Prestenes arbeidstid endelig under kontroll

Prestenes arbeidstid er ikke ute av kontroll. Tvert imot: Endelig er den kommet under kontroll.

Kirkeverge Arne Dahl Nygaard mener (Vårt Land 24. mai) at prestene er for mye borte fra lokalmenigheten. Han karakteriserer situasjonen som ute av kontroll. Presteforeningen mener at vi nå får både oversikt over prestenes tidsbruk og verktøyene som trengs for å få kontroll.
I kirken vår er prester mangelvare. Flere stillinger står ledig, og flere kan komme til å stå tomme i framtiden. Derfor er det viktig å tilby prestene rekrutterende arbeidsvilkår, slik at vi beholder dagens prester, rekrutterer teologer tilbake til prestetjenesten og rekrutterer ungdom til yrket i framtiden.

Oppdatering. Ordnede lønns- og arbeidsvilkår, mulighet for veiledning og faglig oppdatering er viktig for å skape en bærekraftig prestetjeneste for framtiden. Dette betyr at presten bruker en del tid utenfor menigheten, men alternativet til en prest med slike ordninger er ofte ingen prest.

I Nord-Hålogaland er ordningen for studiepermisjoner et viktig rekrutteringstiltak. Det er ikke riktig at studiepermisjonene ikke er relevante for menighetenes utviklingsarbeid. Nettopp som kompetent fagperson er presten viktig for sin menighet. Derfor er det et gode for menigheten at presten holder seg faglig oppdatert. Den norske kirke både ønsker og betaler for prester med lang utdannelse, og det ville være dårlig økonomi å ikke sørge for at kompetansen vedlikeholdes.

Veiledning. Prester i Den norske kirke skal ha veiledning. Veiledningen er viktig for at prestene skal få et rom til å reflektere over egen praksis og ­bearbeide utfordringer man møter i sin tjeneste. Kutt i veiledningen vil føre til flere utbrente prester, prester som slutter og en lavere kvalitet på prestetjenesten. Hvordan veiledningen organiseres kan variere, men gruppeveiledning fungerer godt og er mye brukt. I distriktene vil dette nødvendigvis føre til en del reising.

Prestetjenesten er organisert med prostiene som tjenestedistrikter. Derfor trenger prestene i prostiet å møtes. Dette er en viktig arena der arbeidsgiver informerer, prestene løser felles utfordringer og samtaler om tjenesteoppgaver som forkynnelse, trosopplæring og gudstjenestereform. Verken proster eller kirkeverger vil være tilfreds med å møte sine ansatte kun via e-post og Skype.

Den største tidstyven kirkeverge Nygaard peker på, er avspasering for prestenes vaktordning. Arbeidstidsavtalen har ført til at beredskap legges inn i arbeidstiden og ikke er godtgjort som før. Det er et forhandlet resultat som alle parter må forholde seg til. Vi ser at det går forholdsmessig mye arbeidstid med til ­beredskapen i beredskapsområder der jobben må deles på få prester. Avtalen åpner for at bispedømmene og lokale­ tillitsvalgte kan reforhandle antall beredskapsområder i bispedømmet. I disse forhandlingene er både avstander og antall presteårsverk relevante faktorer. Presteforeningen stoler på at de lokale partene kommer frem til gode løsninger.

Jeg er glad for at Nygaard ser at det kan være behov for særskilte ordninger for å rekruttere prester i deler av landet. Det virker som han mener at disse ordningene ikke må koste arbeidstid. Alternativet er at man betaler for dem, men oppslagene om kirkens økonomi de siste månedene tilsier at dette må løses innenfor gjeldende rammer.

Arbeidstidsavtalen synliggjør hvor mye norske prester faktisk har jobbet tidligere. Avtalen sikrer betaling for det man jobber og rett til fri eller betalt for ekstraarbeid. For Presteforeningen er det ingen overraskelse at dette fører til at prester får gjort mindre enn før. Presteforeningen ser det som et viktig framskritt at prester, som ­andre ­arbeidstakere, har fått etablert en arbeidstid innenfor lov og avtaleverk, etter en ordning som tilsvarer ordningene for ansatte i kirkelige fellesråd. Det betyr at det stilles høyere krav til at bispedømmer, proster og kirkeverger lager rammer som gjør det mulig for prester i store og små menigheter å utnytte arbeidstiden effektivt og disponere mest mulig tid i lokalt. Veiledning, faglig oppdatering og ordnet arbeidstid vil føre til friskere og dyktigere prester og bedre prestetjeneste.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 26.5.2016