Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres familier

Visste du at Presteforeningen administrerer et fond som skal yte økonomisk hjelp til etterlatte etter ordinerte prester? Og at tilsvarende støtte også kan gis til ordinert prest, ved uførhet eller akutt vanskelighet som helt eller delvis hindrer videre tjenesteutøvelse? Fondet tar imot søknader fra alle prester, uavhengig av fagforeningstilknytning.

Hjelpen ytes som økonomisk støtte enten i form av kortsiktig lån (inntil 5 år) – eller som enkeltstående kontante bidrag, ved hjelp av midler fra fondet.

Historisk utvikling av fondet

Tidligere var navnet «Presteforeningens fond for etterlatte etter prester i tjeneste». Navn og formålspararaf ble endret av styret 3. mars 2017. Endringen er godkjent av Presteforeningens representantskap 16.mars 2017, og av Lotteri- og stiftelsestilsynet 7.juni 2017.

Formålet er åpnet opp i vesentlig grad, særlig når det gjelder hvem som kan søke og hva man kan søke om. Nå kan ordinerte prester og deres familiemedlemmer få behandlet sine søknader, ikke bare ektefeller etter prester som døde mens de var i tjeneste. Det kan søkes om engangsbeløp, ikke bare kortsiktige lån. De øvrige vilkårene er endret i mindre grad, det må foreligge et akutt humanitært behov for hjelp, i forbindelse med hel eller delvis arbeidsuførhet eller død. Det må understrekes at styret har et skjønn, og kan avslå søknader som ikke anses tilstrekkelig godt begrunnet innenfor det nye formålet. Fondets økonomi kan også begrense tildelingene.

Fondets styre – Søknader

Fondets styre består av leder og generalsekretær i Presteforeningen, i tillegg er ett styremedlem valgt inn av Sentralstyret. Styreleder er leder Martin Enstad, generalsekretær Anna Grønvik og Inger Anne Naterstad er styremedlemmer.

Søknader til fondet rettes til

  • Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres familier

v/ Presteforeningen, postboks 437 Sentrum, 01013 Oslo

Fondet er uavhengig og alle prester kan søke, uavhengig av fagforening.

Dokumenter