Foto: Kristianne Marøy

«Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres familier» er godkjent!

Endringen i formålet er godkjent

Lotteri- og stiftelsestilsynet har 7.6.2017 gitt tillatelse til endringen i fondets formål, som ble vedtatt av PF’s representantskap 15.-16.3.2017. Fondet endret også navn fra tidligere Presteforeningens fond for etterlatte etter prester i tjeneste.

Det nye formålet lyder:

«Fondets formål er å yte økonomisk humanitær hjelp til etterlatte etter ordinerte prester, som etter prestens død kommer i en akutt vanskelig livssituasjon. Det kan også ytes samme hjelp til ordinert prest, ved uførhet eller akutt vanskelighet som helt eller delvis hindrer videre tjenesteutøvelse. Hjelpen ytes som økonomisk støtte enten i form av kortsiktig lån (inntil 5 år) – eller som enkeltstående kontante bidrag, ved hjelp av midler fra fondet.

Virkning fra 7.6.2017

Endringen har trådt i kraft. Det vil si at fondets styre vil behandle søknader som kommer inn nå, etter de nye kriteriene. De forhold som har ført til den akutt vanskelige livssituasjonen kan gjerne ligge tilbake i tid.

Formålet er åpnet opp i vesentlig grad, særlig når det gjelder hvem som kan søke og hva man kan søke om. Nå kan ordinerte prester og deres familiemedlemmer få behandlet sine søknader, ikke bare ektefeller etter prester som døde mens de var i tjeneste. Det kan søkes om engangsbeløp, ikke bare kortsiktige lån. De øvrige vilkårene er endret i mindre grad, det må foreligge et akutt humanitært behov for hjelp, i forbindelse med hel eller delvis arbeidsuførhet eller død. Det må understrekes at styret har et skjønn, og kan avslå søknader som ikke anses tilstrekkelig godt begrunnet innenfor det nye formålet. Fondets økonomi kan også begrense tildelingene.

Adressat for søknadene

Søknader sendes til:

Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres familier.

Benytt e-postadressen: pf@prest.no

eller som brev til:

Den norske kirkes presteforening

Postboks 437 Sentrum

0103 Oslo

Konvolutt og søknadsbrev merkes:  -PF’s fond for akutt humanitær hjelp