Presteboliger fordeles på OVF og kirken

Offentliggjøringen av fordelingen av presteboliger mellom OVF og kirken viser at kirken overtar 145 presteboliger (listen er rettet 20.12.21, nå med riktig sortering på bispedømmer). Avklaring av 18 boliger gjenstår. Det er departementet som vil fatte beslutning om disse etter nærmere vurderinger.

Før kirken skal overta boligene skal det beregnes hvor stort vedlikeholdsetterslepet er og kirken vil få midler til vedlikehold av boligene basert på disse beregningene. Akkurat når kirken overtar boligene er foreløpig uklart, men når det skjer planlegger Kirkerådet å forvalte disse gjennom å opprette et eget boligforvaltningsselskap.

Av boligene kirken overtar regnes ca. 120 som rekrutteringsboliger. Disse vil kirken ved behov kunne selge, og kjøpe ny bolig andre steder. Dette gir kirken som arbeidsgiver en nødvendig fleksibilitet til å endre den faktiske boligen som tilbys i rekrutteringsøyemed.

Det er viktig at regionale tillitsvalgte tidlig blir involvert i utlysningsprosesser, slik at evt. bruk av bolig som rekrutteringsverktøy raskt blir adressert. Dette for å sikre at bispedømmet kan være i forkant og sikre gode rammer før søknadsprosessen er i gang.

Ingen formelle endringer for deg som bor i boligen i dag

Delingen av fondet og overføring av boliger til kirken skal ikke medføre endrede vilkår for prester som bor i boligene i dag. Inntil man bytter stilling eller velger å flytte fra boligen, har denne prosessen ingen praktisk betydning. Det gjelder uavhengig om kirken eller OVF har boligen.

Ny lov om Opplysningsvesenets fond (OVF)

Loven trer i kraft 1.januar 2022, og har en egen paragraf om presteboliger:

§ 6 Prestebustadar
«Prestebustadar som fondet eig, kan leigast ut som tenestebustadar for prestar i Den norske kyrkja til lågare husleige enn marknadsleige.

Fondet skal dekkje utgifter som staten skal refundere kommunane etter pålegg om å stille tenestebustad til rådvelde for geistlig embets- eller tenesteperson etter Trossamfunnsloven § 23 fjerde ledd.

Dersom fondet eig ein prestebustad som er rekna som ein rekrutteringsbustad for prestar i Den norske kyrkja, men som ikkje blir overført til kyrkja etter § 5 andre ledd, skal fondet gi tilskot til Den norske kyrkja til ein annan bustad på staden.»

Har du spørsmål, ta kontakt med lokalt eller nasjonalt boligombud.

Liste over boliger fordelt Her finner du liste over boliger som skal overdras, boliger som ikke skal det, og de som fortsatt er uavklart, Lista over de som skal overdras er fordelt på bispedømme, og er sortert alfabetisk. (Lista er oppdatert 20.12.21.)