Presteboliger fordeles på OVF og kirken

Offentliggjøringen av fordelingen av presteboliger mellom OVF og kirken viser at kirken overtar 145 presteboliger. Avklaring av 18 boliger gjenstår. Det er departementet som vil fatte beslutning om disse etter nærmere vurderinger.

Delingen skal ikke medføre endrede vilkår for prester som bor i boligene i dag. Inntil man bytter stilling eller velger å flytte fra boligen, har denne prosessen ingen praktisk betydning. Det gjelder uavhengig om kirken eller OVF har boligen.

Ny lov om Opplysningsvesenets fond (OVF)

Loven trer i kraft 1.januar 2022, og har en egen paragraf om presteboliger:

§ 6 Prestebustadar
«Prestebustadar som fondet eig, kan leigast ut som tenestebustadar for prestar i Den norske kyrkja til lågare husleige enn marknadsleige.

Fondet skal dekkje utgifter som staten skal refundere kommunane etter pålegg om å stille tenestebustad til rådvelde for geistlig embets- eller tenesteperson etter Trossamfunnsloven § 23 fjerde ledd.

Dersom fondet eig ein prestebustad som er rekna som ein rekrutteringsbustad for prestar i Den norske kyrkja, men som ikkje blir overført til kyrkja etter § 5 andre ledd, skal fondet gi tilskot til Den norske kyrkja til ein annan bustad på staden.»

Har du spørsmål, ta kontakt med lokalt eller nasjonalt boligombud.

Liste over boliger fordelt Her finner du liste over boliger som skal overdras, boliger som ikke skal det, og de som fortsatt er uavklart, Lista over de som skal overdras er fordelt på bispedømme, og er sortert alfabetisk.