Forsiden < Boligombudene

Boligombudene

Nicolayus Silliseth (1823): Prospect Af Dolstad Prestgaard m.m.

Presteforeningen har både et sentralt boligombud og regionale boligombud i hvert bispedømme. Etter avviklingen av boplikten 1.9.2015 bor fortsatt nær halvparten av menighetsprestene i tjenestebolig. I forbindelse med avviklingen reiser det seg spørsmål om kjøp av tjenestebolig, fordelsbeskatning og flytting. Alle som blir boende i tjenestebolig har fortsatt behov for støtte i kontakten med boligeier og arbeidsgiver.

Spørsmål og henvendelser i alle typer boligsaker kan rettes til det sentrale boligombudet, men først og fremst vil det sentrale boligombudet arbeide med saker som er landsomfattende og som gjelder kontakten med departementet og andre sentrale organ. Det sentrale boligombudet vil kunne fremme boligsaker for sentralstyret og avgi høringsuttalelser på vegne av PF, bygge opp et sentralt arkiv, gi råd og veiledning til regionale ombud, medvirke ved kurs og fagdager og liknende.

De regionale boligombudene tar seg av kontakten med lokale og regionale instanser, eksempelvis bispedømmeråd, boliginspektører på bispedømmeplan og kommuner. Enkeltmedlemmer som trenger assistanse i boligspørsmål, tar i første omgang kontakt med det regionale boligombudet.

For tiden er følgende personer boligombud i Presteforeningen:

Ingvild Osberg, sentralt boligombud

Ketil Rosnes, boligombud i Oslo
Maria Vassli Gjære, boligombud i Borg
Roger Brevik, boligombud i Hamar
Ola Bakken Erichsen, stiftsstyreleder i Tunsberg
Eirik Nyfeldt Bø, boligombud i Agder og Telemark
Bjarte Hetlebakke, boligombud i Stavanger
Tore Myklebust, boligombud i Bjørgvin
Finn Ove Kaldhol, boligombud i Møre
Esbjørn Hummelgård, boligombud i Nidaros
Leif-Roald Larssen, boligombud i Sør-Hålogaland
Einar Tesdal , boligombud i Nord-Hålogaland