Preses Helga Haugland Byfuglien, MKR-leder Kristine Sandmæl, leder i Samisk kirkeråd Sara Eira og kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Foto: Erlend Berge / Vårt Land

– PF gratulerer de nyvalgte rådslederne

Kirkemøtet har valgt Kristin Gunleiksrud Raaum til ny kirkerådsleder, Kristine Sandmæl til ny leder i Mellomkirkelig råd og Sara Ellen Anne Nilsdatter Eira til ny leder i Samisk kirkeråd.
– Vi gratulerer de nye lederne med valget, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Lederne ble valgt mandag 11. april. Gunleiksrud Raaum, som er generalsekretær i Norske Kirkeakademier og medlem i Oslo bispedømmeråd for Åpen folkekirke, ble valgt med 61 stemmer, mot 41 stemmer til Harald Hegstad og 12 stemmer til Anne Enger. Prost i Lofoten, Kristine Sandmæl, ble etter åtte år som medlem av Mellomkirkelig råd valgt til rådets leder med 66 av 115 avgitte stemmer. Sara Eira ble valgt uten motkandidat.

I denne valgperioden vil Kirkerådet overta arbeidsgiveransvaret for de bispedømmerådsansatte prestene, og frem mot 2020 skal en ny kirkeordning utmeisles. Samarbeidet med de sentralkirkelige rådene vil dermed bli enda viktigere for fagforeningen enn tidligere.
– Presteforeningen ser fram til å samarbeide med de sentralkirkelige råd og deres ledere i en viktig tid for Den norske kirke, sier presteforeningslederen.

Etter dagens valg vil bispemøtet og de sentralkirkelige råd ledes av fire kvinner.
– Dette er en milepæl for Den norske kirke, og viser at kirken har kommet langt i arbeidet for å sikre kvinner og menn like muligheter, mener Martin Enstad.