Nye særavtaler i rettssubjektet Den norske kirke

Forhandlingsutvalget for rettssubjektet Den norske kirke har den 8. og 9. juni reforhandlet seks særavtaler som ved virksomhetsoverdragelsen ble prolongert fra staten.

Særavtalen om flyttegodtgjørelse, Særavtalen om rekrutteringstillegg for prester i Den norske kirke, Særavtalen om bruk av virkemidler ved omstilling og Særavtalen om økonomiske vilkår ved endret tjenestested blir erstattet av en samleavtale: Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering (kalt Endringsavtalen).

Særavtalen om godtgjørelse ved opphold i polare strøk er også reforhandlet som en egen særavtale med samme navn.

Det er også framforhandlet en Særavtale om rammer for arbeidstid og fleksitid for ansatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat, som erstatter Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten.

Alle avtalene gjelder fra 1. juli 2017, og vil bli publisert på våre hjemmesider på www.prest.no/kategori/ka/ i løpet av neste uke.

-Vi er godt fornøyd med de nye avtalene. Vårt mål i forhandlingene har vært å bevare de rettighetene og de relevante materielle bestemmelsene som vi har med oss fra staten. Dette har vi lyktes med. Det er gjort endringer som tilrettelegger avtalene for at rettssubjektet Den norske kirke ikke lenger er en del av staten. Det er også gledelig at vi har fått til et godt samarbeid med de andre fagforeningene i disse forhandlingene. Forhandlingene med arbeidsgiver har vært gode og konstruktive, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Etter krav fra Presteforeningen er det også framforhandlet en endring i tillitsvalgtordningen som etablerer bispedømmekontorene som et eget lokalt nivå på linje med prostiene. Etter krav fra Presteforeningen er det også, med hjemmel i Tilpasningsavtalen for rettssubjektet Den norske kirke, blitt enighet om å delegere forhandlinger etter HTA 4.1 Lokale forhandlinger, 4.2 Særskilte forhandlinger og 4.3 Beholde og rekruttere arbeidstakere til regionalt nivå.