Ny tariffavtale for organisasjoner

Den 19. april undertegnet Presteforeningen en protokoll med KA etter forhandlinger om en ny organisasjonsavtale. Under forutsetning av at KA blir deltaker i Fellesordningen for AFP, og at tariffavtalen blir godkjent av Fellesordningen for AFP, vil det etableres en egen tariffavtale for virksomheter som er medlem av KA, men som ikke er organer i Den norske kirke. Dette gjelder blant annet K-stud, IKO og KIFO. Avtalen antas å tre i kraft fra 1. januar 2018.

I all hovedsak er den nye avtalen identisk med gjeldende hovedtariffavtale i KA. Det som skiller den fra gjeldende hovedtariffavtale, er omfangsbestemmelsene (hvilke virksomheter som kan være underlagt den nye avtalen) og pensjonsordningen.

Avtalen gjelder kun medlemmer av KA som ikke er organer i Den norske kirke, og som er oppført i en egen oversikt. Nye virksomheter kan tas inn i avtalen i tariffperioden, men det forutsetter enighet mellom partene på sentralt nivå.

Når det gjelder pensjon, er det kun offentlig tjenestepensjon (KLP, SPK e.l.) som er tariffestet i gjeldende hovedtariffavtale i KA. Den nye avtalen vil omfatte virksomheter som ikke har, eller kan ha, offentlig tjenestepensjon. For ansatte i disse virksomhetene har vi framforhandlet en pensjonsordning i henhold til Lov om tjenestepensjon av 13.12.2013 – en såkalt hybridpensjon. Dette er en pensjon basert på innskudd, men som er livsvarig og kjønnsnøytral. Det ytes et årlig innskudd på 7 % av pensjonsgrunnlaget, hvorav 2 % dekkes av arbeidstaker.

Det etableres videre en uførepensjonsordning i henhold til tjenestepensjonsloven, og en forhøyet gruppelivsordning (i og med at det ikke er etterlattepensjon i tilknytning til denne pensjonsordningen).

Rettssubjektet Den norske kirke, fellesråd og menighetsråd berøres ikke av denne avtalen.

 

Protokollen, inkl. overgangs- og prosessregler, er vedlagt.

Dokumenter

Protokoll Ny organisasjonavtale for ikke-kirkelige virksomheter