Nettleder: Presteforeningen satser på lokale tillitsvalgte

Generalforsamlingen er over, og Presteforeningen har fått en ny strategi- og handlingsplan for de kommende tre årene. Foran oss ligger en spennende periode med noen viktige mål.

Tillitsvalgtopplæring

Generalforsamlingen har vedtatt at vi i den kommende tre års perioden skal fornye og utvikle vår tillitsvalgtopplæring med et særlig fokus på de lokale tillitsvalgte. Og vi skal tilby relevant og systematisk opplæring til de tillitsvalgte på alle tariffområder. Dette er et viktig arbeid som kommer alle medlemmene til gode. Presteforeningens viktigste ressurs er våre tillitsvalgte. Å fornye og utvikle tillitsvalgtopplæringen tar noe tid, men jeg håper at vi allerede i løpet av 2018 vil se nye kurstilbud, kursformer og ressurser for våre tillitsvalgte.

Kirkemøtet og kirkeøkonomi

I neste uke begynner Kirkemøtet. En av de store sakene er Kirkemøtes høringssvar til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Særlig sentralt i saken blir spørsmålet om finansieringsansvaret for Den norske kirke i framtiden. Kirkerådet foreslår at Kirkemøtet skal støtte en fortsatt todelt finansiering – kommunal og statlig – av Den norske kirke. Presteforeningen ønsker en ren statlig finansiering av hele Den norske kirke. Dette mener vi er viktig for å sikre en helhetlig ressursforvaltning i Den norske kirke, tilrettelegge for en mer hensiktsmessig organisering av kirken, samt tilrettelegge for at Den norske kirkes ansatte kan samles i en felles arbeidsgiverlinje. Hvis du ønsker å lese mer om Presteforeningens begrunnelse for en statlig finansiering av kirken, så finner du mer om dette i sentralstyrets høringssvar fra desember 2017.

Kirkeordning anno 2020

Kirkemøtet har tidligere vedtatt at man ønsker en ny kirkeordning fra 2020, med en felles ledelse av alle ansatte i samme stab. Denne kirkeordningen skal behandles på Kirkemøtet neste år. Sentralt ser vi fram til det høringsarbeidet som kommer om denne kirkeordningen i inneværende år. Dette blir også en viktig høring i landets mange menighetsråd i året som kommer. Kirkemøtet har allerede uttalt at den lokale lederen bør ha kirkefaglig kompetanse. Presteforeningens generalforsamling har vedtatt at vi skal jobbe for en kirkeordning der den lokale kirke ledes av tilsatt med høy kirkefaglig kompetanse, fortrinnsvis en sokneprest. Og en kirkeordning som gir de vigslede stillingene selvstendighet, tillit og ansvar. Dette er helt i tråd med det som lenge har vært Presteforeningens politiske linje i dette spørsmålet.

Rekruttering

Presteyrket sliter med rekrutteringen. Enten du jobber i Den norske kirke, i en organisasjon eller en institusjon så er dette en felles utfordring. Vi trenger at flere ungdommer velger å utdanne seg til prest i framtiden. Vi prester er trolig de viktigste rekrutteringsagentene for framtidens prester. Generalforsamlingen har vedtatt at Presteforeningen skal være en aktiv bidragsyter til Den norske kirkes rekrutteringsarbeid til presteyrket og annen kirkelig tjeneste. Jeg vil utfordre deg til å se unge talenter rundt deg, enten du møter dem i jobbsammenheng eller privat. Se dem, og utfordre dem til tjeneste i kirken. Del med dem hvorfor du har valgt å være prest der du er, og framsnakk kirken som arbeidsplass. Framtiden trenger flere unge som vil gå inn i kirkelig tjeneste.