Nasjonal lønnspolitikk for rettssubjektet Den norske kirke

I tråd med Hovedtariffavtalen kap 3.2 har Arbeidsgiverutvalget for rettssubjektet Den norske kirke fastsatt en nasjonal lønnspolitikk. Lønnspolitikken er drøftet med de tillitsvalgte.

Den enkelte enhet i virksomheten (bispedømmene/Kirkerådets sekretariat) kan fastsette supplerende/utfyllende bestemmelser etter drøftinger i regionalt kontaktmøte.