Medbestemmelsesprisen 2022

Medbestemmelsesprisen 2022 – Den norske kirke (rettssubjektet)

Vil du være med på å fremme velfungerende medbestemmelse til gode for hele kirka? Nå skal OU2-styret dele ut Medbestemmelsesprisen 2022! Prisen deles ut for første gang i år, men vi håper å gjøre dette til en årlig ordning.

En rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet viser at medvirkning og medbestemmelse i stor grad gir færre konflikter og konflikter håndteres bedre og raskere.¹ Moderne arbeidsliv har en veldokumentert erkjennelse av at samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen utløser initiativ, kunnskap, innsatsvilje og et godt arbeidsmiljø. Derfor er dette også regulert i både lov, forskrift og tariffavtaler.

Ansattes rett til medbestemmelse ivaretas blant annet gjennom tillitsvalgtordningene, og er et grunnleggende prinsipp som skal bidra til at virksomheten tar bedre beslutninger, det sikrer bedre kommunikasjon med arbeidstakerne og et bedre samarbeidsklima. Prinsippet om medbestemmelse er et viktig element for å sikre et godt samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomheten.

OU2 ønsker å gi oppmerksomhet og applaudere arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte som har sørget for et godt samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne i en virksomhet. På bakgrunn av dette ønsker OU-ordningen for rDnk («OU2») å dele ut en påskjønnelse til en eller flere tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter som sammen har gjennomført gode prosesser med god kvalitet på medvirkningen og medbestemmelsen. Medbestemmelsesprisen skal rette oppmerksomhet mot viktigheten av å sørge for samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen. Vi ønsker også at den skal gi inspirasjon til videre godt arbeid både for prisvinnerne og ikke minst andre arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i Den norske kirke.

Prisen kan tildeles enten for en konkret prosess, eller til arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte som mer generelt har lykkes med å skape godt samarbeidsklima og god medbestemmelse. Prisen kan tildeles på alle nivåer og enheter i virksomheten. Kriteriene for medbestemmelsesprisen er basert på tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter i Hovedavtalen § 9, samt § 1 som sier at formålet med avtalen er at partene gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal utvikle og opprettholde et godt arbeidsmiljø mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Følgende kriterium skal være oppfylt:

• Medbestemmelsesprosessen har ført til et bedre resultat, en bedre samarbeidsrelasjon eller på andre måter hatt positiv innvirkning på virksomheten

Følgende kriterier vil bli vurdert, men ikke alle trenger å være oppfylt:

• Tillitsvalgte har fått en reell medbestemmelsesrett, gjennom å kunne gi innspill underveis i prosessen, i god tid før beslutninger reelt sett ble tatt
• Partene har et bevisst forhold til skillet mellom informasjon, drøfting og eventuelt forhandling
• Arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte har sikret en god kommunikasjon med og informasjon til de øvrige ansatte
• Arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte har løst problemer/klagemål i minnelighet
• Arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte har svart på henvendelser uten ugrunnet opphold
• Begge parter har aktivt og på eget initiativ meldt fra om eventuelle utfordringer som har dukket opp underveis og søkt å løse disse så tidlig som mulig

Arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte innenfor hele rDnk oppfordres til å nominere kandidater til Medbestemmelsesprisen 2022. I nomineringen bør du angi navn, arbeidssted og funksjon for de aktuelle personene, samt kort beskrive hvorfor dine kandidater fortjener årets medbestemmelsespris.

Fristen for nominering er torsdag 5. mai 2022. Medbestemmelsesprosesser fra hele 2021 samt for 2022 frem til fristen for innsending kan meldes som kandidater. OU2-styret vil utpeke vinneren på sitt styremøte i mai 2022. Premien er et gavekort på 20 000 kroner til et valgfritt arbeidsmiljø- /trivselstiltak.

Ved eventuelle spørsmål, kan OU2-styrets sekretær Lisa Jåma kontaktes. Innmelding/nominering av kandidater gjøres til samme e-postadresse, senest 5. mai 2022. Angi «Medbestemmelsesprisen 2022» i emnefeltet

¹ Enehaug og Nordrik, Medbestemmelse, konflikt og integritet s. 27 (lest 1. februar 2022).