Foto: Kristianne Marøy

Medarbeidersamtale – hvorfor det?

Er du innkalt til medarbeidersamtale? Omstillingstillitsvalgt Ingvild Osberg forklarer hvorfor:

I februar og mars blir bispedømmerådsansatte prester over hele landet innkalt til medarbeidersamtaler. Disse samtalene skal oppfylle arbeidsgivers lovfestede informasjonsplikt ved virksomhetsoverdragelser. Forslaget til lovendringer som gjør det mulig å overføre arbeidsgiveransvaret for prestene fra staten til Den norske kirke ligger nemlig i Stortinget til behandling, og mye tyder på at tidsplanen holder og at overdragelsen skjer 1.1.2017.

Et helt kapittel i arbeidsmiljøloven er viet arbeidstakernes rettigheter ved en virksomhetsoverdragelse. Innledningsvis i aml § 16-1 står det hva kapitlet omfatter:

(1) Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

Prestetjenesten, bispedømmekontorene og de sentralkirkelige råd er innholdsmessig selvstendige enheter som beholder sin identitet etter overføringen. Disse enhetene har så langt vært ulike statlige virksomheter som forholdt seg til statlig ledelse ved kirkeavdelingen i Kulturdepartementet. Nå får vi en ny sentral kirkelig arbeidsgiver som tidligere ikke har eksistert, og som fortsatt ikke er etablert. Etter høringsprosesser og behandling i Kirkemøtet har regjeringen foreslått at det opprettes et sentralt kirkelig rettssubjekt som skal være ny arbeidsgiver. Rettssubjektet kan først opprettes når Stortinget har behandlet regjeringens lovforslag. Deretter kan den formelle virksomhetsoverdragelsen finne sted. I flere år har vi snakket om en «eventuell» virksomhetsoverdragelse og brukt ordet ”hvis” i enhver sammenheng. Selv om beslutningen ikke er tatt, må vi regne med at det dette blir virkelighet ganske snart. Det betyr også at en del formelle forberedelser må gjennomføres allerede nå i vår.

 

Forberedelse i 2016 – medarbeidersamtale

I arbeidsmiljøloven § 16-5 står det:

(1) Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte.

(2) Det skal gis særskilt informasjon om:

a) grunnen til overdragelsen,

b) fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen,

c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne,

d) endringer i tariffavtaleforhold,

e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne,

f) reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter.

(3) Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, skal dette så tidlig som mulig drøftes med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale. 6-5.Informasjon og drøfting med tillitsvalgte

Forberedelsen gjennom de tillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene har allerede pågått et par år. Nå er vi kommet til det punktet der arbeidsgiver må informere hver enkelt arbeidstaker om den forestående virksomhetsoverdragelsen. I aml § 16-6 står det:

Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere de berørte arbeidstakere om overdragelse som nevnt i § 16-1. Det skal gis særskilt informasjon om forhold nevnt i § 16-5 andre ledd bokstavene a til f.

Informasjonen til den enkelte arbeidstaker vil bli gitt gjennom en medarbeidersamtale denne våren. Departementet har medarbeidersamtale med biskopene, biskopene med sine proster i hvert bispedømme og prostene har medarbeidersamtale med alle prester i prostiet. Departementet vil også ha medarbeidersamtale med stiftsdirektørene som igjen har samtaler med de ansatte på bispedømmekontorene. Det løses også på tilsvarende måte i Kirkerådet. Denne medarbeidersamtalen skal, så langt det er mulig, gi oss informasjon om hva det betyr å få ny arbeidsgiver. Alle ansatte, også de som har permisjoner eller er sykmeldt, skal ha denne medarbeidersamtalen.

 

Reservasjonsrett

Vi har rett til å reservere oss mot å bli med ut av staten over til den nye kirkelige arbeidsgiveren. Dette blir et av temaene i medarbeidersamtalen. Frist for å utøve reservasjonsretten er satt til 1. mai 2016. Konsekvensene av en reservasjon er forskjellig for vanlige tjenestemenn og for embetsmenn. Tjenestemenn som velger å reservere seg fra å bli med til ny kirkelig arbeidsgiver vil bli sagt opp pr. 1. juli 2016. Årsaken er at det med unntak av Feltprestkorpset ikke lenger finnes noe prestetjeneste eller kirkelig arbeid innenfor staten. Disse tjenestemennene vil likevel ha fortrinnsrett til andre statlige stillinger i et år, jf. AML §16-3 tredje avsnitt,

Prester og proster som er embetsmenn kan ikke sies opp. Dersom de bruker reservasjonsretten, vil de i utgangspunktet beholde både lønn og tittel. Hvilke oppgaver de kan bli gitt, er uklart. Mer informasjon om dette finnes i et notat fra advokatfirmaet BAHR datert 27.2.2014 «Utredning av arbeids-og tjenestemannsrettslige problemstillinger ved en virksomhetsoverdragelse av prestene». Dokumentet er tilgjengelig på regjeringens hjemmesider.

 

Tariffspørsmål

Ved overgangen til ny kirkelig arbeidsgiver beholder vi lønna vår, men lønnssystemet vil kunne endres. Vi vil ikke lenger være omfattet av Hovedtariffavtalen i staten. Arbeids- og sosialdepartementet har bekreftet at prestene opprettholder medlemskapet i Statens pensjonskasse ut 2020, og regjeringen foreslår at retten til AFP lovfestes til samme dato. Etter 2020 er vi er ikke lenger garantert pensjon i Statens pensjonskasse, men vi beholder selvsagt våre opptjente rettigheter. Kirkemøtet bestemmer hvilken pensjonsordning kirken skal ha i fremtiden.

Vi har fortsatt rett til medbestemmelse, men medbestemmelsen kan organiseres på andre måter. Hos ny kirkelig arbeidsgiver er vi ikke lenger omfattet av Hovedavtalen i staten. Vi vet heller ikke hva slags ordning for organisasjonsutvikling (støtte til arbeid i arbeidtakerorganisasjonene) vi får eller hvordan den nye arbeidsgiveren vil legge til rette for etter- og videreutdanning.

Den nye kirkelige arbeidsgiveren vår vil trolig velge KA som arbeidsgiverorganisasjon. Det betyr i såfall at vi vil omfattes av Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i KA-området. Eventuelle tilpasninger til dette skal gjøres i forhandlinger etter virksomhetsoverdragelsen.