Foto: Kristianne Marøy

KrF vil finansiere alle prestestillingene

KrF ber regjeringen finansiere prestestillinger som trues med kutt. Landsstyret vedtok i helgen å be regjeringen legge inn midler allerede i revidert nasjonalbudsjett for å kompensere for ekstrakostnader knyttet til arbeidstidsavtalen.

Landsstyret viser til at Stortinget har vedtatt at Den norske kirke fortsatt skal være en landsdekkende folkekirke. Bjørgvin bispedømme, der det mangler 7-8 millioner for å kunne opprettholde bemanningen, tjener som eksempel på at den økonomiske situasjonen er krevende for hele Den norske kirke. Ved overføringen av arbeidsgiveransvaret til kirken ber KrF om at det følger med midler for å opprettholde alle prestestillingene.
– Vi er glade for at et av regjeringens støttepartier så tydelig ser kirkens økonomiske behov. En rekke faktorer, både krav om effektiviseringsgevinst, overføring av sokneprestene til lønnsramme 45, ekstra arbeidsgiveravgift i forbindelse med avvikling av boplikten og ekstrakostnader ved arbeidstidsavtalen presser i dag økonomien. Vi er helt enige med KrF om at det må tilføres mer midler, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

KrFs landsstyrevedtak følger samme linje som finnes i en merknad til årets statsbudsjett fra komiteflertallet i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Her heter det:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i september 2015 ble inngått en ny avtale mellom Kulturdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene om regulering av prestenes arbeidstid. Avtalen skal gjelde fra 1. januar 2016 og ble inngått etter at forslaget til statsbudsjett var ferdig utarbeidet fra regjeringens side. Det er derfor ikke tatt høyde for budsjettmessige konsekvenser og eventuelt behov for flere prestestillinger som følge av den inngåtte avtalen. Flertallet ber departementet komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av de kapasitetsmessige konsekvensene av avtalen og at et eventuelt behov for flere prestestillinger følges opp i revideringen av budsjettet for 2016.»