Konstituering av sentralt arbeidsmiljøutvalg

Fredag 20. januar ble det første møte for det nye arbeidsmiljøutvalget,( AMU) i rettssubjektet Den norske kirke avholdt. Møtets hovedsaker var konstituering og møteplan for 2017 samt å få på bordet alle større saker utvalget bør fokuserer på i tiden som kommer.

Presteforeningens nestleder, Anna Grønvik, ble valgt som leder for utvalget. Ledervervet går på omgang mellom arbeidsgiver og arbeidstagersiden annet hvert år.

Anna Grønvik sier følgende om arbeidsmiljøutvalget:

– Arbeidsmiljøutvalget er et samarbeidsorgan som skal «virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten» (arbeidsmiljøloven §7-2(1)). AMU skal med andre ord legge premisser for hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til arbeidsmiljøutfordringer.

– Hvordan vil dere gjøre det?

– Det gjør AMU ved å gi arbeidsgiver råd om ulike saker og bistår i utforming av planer, budsjetter og rutiner som kan ha betydning for arbeidsmiljøet. I tillegg skal AMU også fatte beslutninger om konkrete tiltak til utbedring når arbeidstakeres liv eller helse står i fare.

– Når AMU fatter et vedtak, hvem retter det seg mot?

– Alle vedtak i AMU skal rette seg mot arbeidsgiver, som er den som står til ansvar for at lovens krav blir oppfylt.

– Hva vil være AMUs viktigste oppgaver?

– Det er å bidra til at arbeidsgiver kan oppfylle arbeidsmiljølovens formål om at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet legger grunnlaget for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

 

Følgende var tilstede ved AMUs første møte:

Fra Arbeidsgiversiden (til venstre): Per Johan Bjerkeli, (stiftsdirektør i Borg), Jan Rune Fagermoen (administrasjonsdirektør i Kirkerådet), Sissel Vartdal (HR-sjef i Kirkerådet), Jens-Petter Johnsen (direktør i Kirkerådet), biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (på skjerm).

Fra Arbeidstakersiden (til høyre): Anna Grønvik (Sokneprest/PF), Turid S. Myrholt (seniorrådgiver i Kirkerådet/Akademikerforbundet)) Britt-Arnhild Wigum Lindland (Seniorrådgiver Nidaros bispedømmekontor/Diakonforbundet), Martin Enstad (Sogneprest/PF) og Dag Tormod Milje, (hovedverneombud)