Konfliktberedskap vinter og vår 2017

 

På representantskapsmøtet i Stockholm 19-21. oktober vedtok Presteforeningen under sak 2016-3-10 Konfliktberedskap vinter/vår 2017 følgende vedtak:

Representantskapet ber sekretariatet fortsette arbeidet med en konfliktberedskap fram mot forhandlingene vinteren/våren 2017. Presteforeningen er beredt til å bruke alle lovlige kampmidler for å sikre medlemmenes rettigheter ved virksomhetsoverdragelsen.

Presteforeningen har startet før-forhandlinger med KA om Hovedavtale, Hovedtariffavtale og særavtaler. Målsettingen er at forslagene til avtaler skal være klart innen utgangen av 2016 slik at de kan iverksettes i begynnelsen av januar 2017.

Dersom partene ikke blir enige om utkast til avtale, vil reelle forhandlinger bli iverksatt i januar 2017. Skulle ikke forhandlingene føre fram, vil en eller flere av partene kunne kreve forhandlingene avsluttet i henhold til Arbeidstvistloven. Riksmekleren vil da få oversendt tvisten. Han vil straks iverksette mekling og skal forsøke å oppnå enighet mellom partene om et rimelig forlik.

I Arbeidstvistloven § 3 Forhandlinger om inngåelse av tariffavtale heter det:

«Dersom […] forhandlingene ikke fører til inngåelse av en ny eller revidert tariffavtale, kan streik eller lockout iverksettes når de vilkår som fremgår av §§ 18 og 25 er oppfylt.»

Konfliktretten er med andre ord lovfestet, og alle parter i forhandlingene kan benytte seg av denne retten. En eventuell konflikt vil spesifikt dreie seg om inngåelse av nye tariffavtaler for det nye rettssubjektet Den norske kirke, og vi legger opp til å benytte oss av vårt etablerte konfliktberedskapsarbeid blant de tillitsvalgte i dagens statlige sektor (bispedømmene ved stiftsstyrelederne).