Foto: Kirkerådet

Kirken innfører vigsel for likekjønnede par

Fra neste år kan likekjønnede gifte seg i Den norske kirke. Kirkemøtet åpnet for dette mandag 11. april. Vedtaket fikk i siste runde et stort flertall med 88 av 115 stemmer.
– En lang diskusjon i kirkens organer går mot slutten i et omforent vedtak som samler bred støtte, og der begge sider har kommet hverandre i møte. Både Åpen folkekirke og Bispemøtet og mange kirkemøtemedlemmer har her gjort en viktig og forsonende innsats, sier Martin Enstad.

Kirkemøtet har vedtatt at den nye liturgien skal kunne brukes av alle par og stå ved siden av eksisterende liturgier for inngåelse av ekteskap mellom kvinne og mann. Liturgiene skal innføres som ordinære liturgiske ordninger og gjøres gjeldende for hele Den norske kirke, slik at alle kirkemedlemmer kan inngå ekteskap i sin lokale kirke. Med dette vedtaket kan alle prester følge sin samvittighet når det gjelder ekteskapsinngåelser.
– Dette har vært viktig for Presteforeningen. Nå kan også de som mener det er riktig å vie likekjønnede få lov til dette. Kirkemøtets vedtak sikrer prestenes samvittighetsfrihet, mener Enstad.

I kirkemøtets vedtak slås det fast at både prester og andre kirkelig ansatte skal ha mulighet til å velge å ikke delta ved vigsel av likekjønnede eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap av likekjønnede. I merknadene fra komiteens flertall pekes det på at det er viktig at det utarbeides gode ordninger for hvordan kirken kan ivareta parene i de tilfellene der prester eller andre ansatte i menigheten ikke ønsker å medvirke ved vigsel eller forbønn for likekjønnede, eller der presten og paret ikke blir enige om hvilken liturgi som skal brukes.

Etter kirkemøtet vil arbeidet for å utforme de nye liturgiene starte. De vil kunne bli vedtatt på kirkemøtet i januar 2017.