Foto: Kristianne Marøy

Kandidater til valg til Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd

Det er opprettet et nytt fagutvalg som skal fremme interessene til medlemmer tilsatt i fellesråd og menighetsråd (FAFM). Utvalget erstatter det tidligere LFU-KA. Utvalget er opprettet for å bidra til at PFs medlemmer tilsatt i fellesrådssektoren har en egen stemme i det nå store tariffområdet KA, etter at de bispedømmeansatte prestene kom inn i samme tariffområde.

FAFM skal bestå av inntil fire medlemmer, og det er fire aktuelle kandidater. Utvalget konstituerer seg selv.
Valget foregår elektronisk, invitasjon til alle stemmeberettigete (medlemmer tilsatt i fellesråd og menighetsråd) er sendt til epost registrert i medlemsregisteret.

Kandidatenes selvpresentasjoner:

Anders Hove

Leiar for faglaget for Agder/Telemark og Tunsberg sidan februar 2018.
Menighetsprest i Nore og Uvdal, Kongsberg prosti, Tunsberg bispedømme.

Det er viktig å styrkje mogelegheitene for dei tilsette i fellesråd og sokneråd til etter- og vidareutdanning. Slik at det ikkje er til hinder for personleg og fagleg utvikling å vere tilsett i fellesråd eller sokneråd, eller utøve andre yrker enn å vere prest.
Dei tilsette i fellesråd og sokneråd skal også lønnast på bakgrunn av kompetanse, ikkje stilling, eller arbeidsgjevar.
Ved å sørgje for gode utviklingsmogelegheiter og å sikre lønn basert på kompetanse meiner eg at vi kan sikre kyrkja dyktige og engasjerte medarbeidarar, som evnar å stå lenge – anten i stillinga, eller vidare som tilsette i kyrkja.

 

Anders Møller-Stray

Trosopplæringsleder i Grorud menighet, Oslo

Jeg har vært trosopplæringsleder i Grorud menighet fra starten av 2011, og engasjert i PF i KA-sektoren omtrent like lenge. Fagforeningsmessig brenner jeg for å minne arbeidsgivere om hva som står i avtaleverket, og å påpeke det hver gang dette ikke følges opp. Jeg ønsker å arbeide for at arbeidstakersiden skal få forhandlingsrett (og ikke bare drøftingsrett) i flere spørsmål, at vi skal involveres oftere i ansettelsessaker, og at avtaleverket skal bli mer forpliktende. Og så vil jeg selvfølgelig kjempe for at kompetanse skal lønne seg i alle deler av kirken.

 

Anne Birgitte Bødtker Ruus

Adm.leder og diakon i Rossabø menighet, Haugesund

Erfaring som tillitsvalgt i Presteforeningen
• Medlem fra ikke-statlig tariffområde i sentralstyret til Den norske kirkes presteforening, 2015-2018
• Varamedlem fra ikke-statlig tariffområde i sentralstyret til Den norske kirkes presteforening, 2012- 2015
• Leder i lønns- og forhandlingsutvalget for KA-ansatte i Den norske kirkes presteforening (LFU-KA) 2012-
• Nestleder i lønns- og forhandlingsutvalget for KA-ansatte i Den norske kirkes presteforening (LFU-KA) 2009-2012.

Som tillitsvalgt i Presteforeningen/FAFM ønsker jeg å jobbe for:

Gode arbeidsrettslige vilkår for alle prester, uavhengig av hvilket tariffområde en tilhører.

Lik lønn for lik kompetanse på tvers av tariffområder.
Avlønning og kompetanse vurderes ulikt av tariffområdene. Det er utfordrende å rekruttere og beholde prester i ulike type stillinger, når det er ulike rettigheter og store lønnsforskjeller mellom tariffområdene. Lønnen må gjenspeile kompetansenivået, og avlønningen må være sammenlignbar mellom tariffområdene.

Gode muligheter til etter- og videreutdanning
Uavhengig av størrelse på fellesråd eller dennes økonomi, må arbeidsgiver utarbeide kompetanseplaner, og legge til rette for etter- og videreutdanning, med gode permisjonsordninger og økonomiske støtte. Jeg ønsker å være en pådriver for at det skal være nasjonale ordninger for etter- og videreutdanning som gir like muligheter for etter- og videreutdanning, uavhengig av hvilket tariffområde en tilhører.

Organisasjonsutvikling
Gode arbeidsforhold for tillitsvalgte må tariffestes utover det avtaleverket vi har i dag, for å unngå at  tillitsvalgtarbeidet blir avhengig av den enkelte arbeidsgivers velvilje. Dette må også innebære frikjøpsordninger for å utøve lokale, regionale eller sentrale tillitsverv.

 

Silje Barkved Fossan

Jeg er utdannet ved Misjonshøgskolen (nå VID) og MF, og ble ordinert til prest i 2015.
Jeg jobber som diakoni- og trosopplæringsprest i Lura menighet i Sandnes, og er bosatt på Tananger.

Jeg har gjennom studietiden hatt flere forskjellige verv i kirkelig sammenheng. Jeg satt i Stavanger bispedømmeråd som lek medlem fra 2011 og til jeg ble ordinert i 2015. Jeg satt som studentrepresentant i høyskolestyret på Misjonshøgskolen fra 2011 – 2013, i den sammenheng var jeg samtidig medlem i læringsmiljøutvalget. Mens jeg var student var jeg også medlem i PFs studentlokallag på Misjonshøgskolen.

Jeg setter pris på å bli utfordret til å stille til valg som medlem i «Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd». Jeg brenner for gode og ryddige prosesser, og mener FAFMs viktigste oppgave er å til en hver tid være lydhør for hva som er viktig for sine medlemmer, og målbære dette på en måte som gir resultater.