Foto: Kristianne Marøy

Julehilsen fra Presteforeningens leder

Gode kolleger!

Advents- og juletiden er en fin tid å være prest. Travelt, men på en god måte. Kirkene fylles med forventning, evangeliet om gutten i krybben er etterspurt. Enten vi denne julen har vår tjeneste i menighet, på institusjoner eller i organisasjoner, hjemme eller ute, merker vi de spesielle forventningene til prestens nærvær og deltagelse.

Ikke alle gleder seg over julen. Når «alle» skal samles i hyggelig familielag og gi hverandre gaver, blir både ensomhet og fattigdom ekstra påtrengende. Det er vår oppgave å holde fram at julen ikke handler om å være vellykket, men at alle er elsket av Gud.

1. januar 2017 er det slutt på en historisk epoke. Vi tar det endelige skrittet fra statskirke til grunnlovsfestet folkekirke når prestene ikke lenger er statstjenestemenn eller embetsmenn. Denne virksomhetsoverdragelsen angår det store flertallet av våre yrkesaktive medlemmer. Som en forberedelse til virksomhetsoverdragelsen har PF denne høsten forhandlet ny hovedavtale og hovedtariffavtale med KA for rettssubjektet Den norske kirke. Dette har vært ryddige, men krevende forhandlinger. Vi er fornøyd med resultatet og har sikret våre medlemmers rettigheter i overgangen fra stat til rettssubjektet Den norske kirke.

Høsten har også vært preget av at forslaget til statsbudsjett. Regjeringens forslag ville ført til et kutt på 50-60 prestestillinger. PF har sammen med andre kirkelige aktører arbeidet for en økt bevilgning til Den norske kirke. PF er veldig glad for at KrF valgte å prioritere økte driftsbevilgninger i sitt budsjettforslag og fikk gjennomslag for 60 nye millioner i budsjettforliket. Med stram styring mener vi at dette skal være tilstrekkelig til å unngå å skjære ytterligere i prestetjenesten.

I januar er det Kirkemøte igjen. Kirkemøtet i 2016 vedtok at man vil bevare de to arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke enn så lenge, men etablere en felles lokal ledelse fra 2020. Videre fastholdt man målet om en arbeidsgiverlinje i framtiden uten at man vedtok når dette skulle skje. Kirkemøtet 2016 åpnet for framtidige forsøk for å sanke erfaring med tanke på å utvikle kirkeordningen videre. Kirkemøtet 2017 skal behandle en sak om disse forsøkene. Presteforeningen vil i den videre prosessen ha et særlig fokus på at medbestemmelsen sikres under forsøkene, og at vår arbeidsgiver sitter igjen med nok verktøy til å kunne ta sitt lovpålagte ansvar for arbeidsmiljøet.

Presteforeningen har denne høsten begynt samtaler med Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) om muligheten for å danne en felles organisasjon for kirkelige akademikere. Det er tre viktige kirkelige profesjonsorganisasjoner som eventuelt slår seg sammen. Dette handler om å sikre oss gjennomslag innenfor tariffområdet KA i framtiden. Men kanskje like viktig er det at en felles fagforening vil skape økt forståelse og samhold på tvers av kirkelige profesjoner som jobber tett sammen til daglig. I Sverige har man nettopp en slik felles fagforening for kirkelige akademikere. Saken vil bli sentral på det kommende representantskapet i mars og på landskonferansen i juni. Den skal behandles bredt i vår organisasjon og skal selvsagt avgjøres av generalforsamlingen til slutt.

I år skal jeg preke 1. juledag i Fenstad kirke. Jeg ser fram til å delta i menighetens lovsang og bekjennelse, jeg ser fram til å møte dem med nattverdens gaver og ikke minst privilegiet å forkynne julens glede: «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden…»

Jeg ønsker dere alle en velsignet jul.

Martin Enstad