Jobb med utlysningsteksten

Dette innlegget stod på trykk i Vårt Land 1. august 2020

Kirkerådets leder har i Vårt Land 29. juli uttalt seg om ansettelser av prester i Den norske kirke. Hun mener i følge Vårt Land at det er et mål å ha et mangfoldig presteskap. Idealet om et mangfoldig presteskap er det ingen grunn til å problematisere. Når Kirkerådets leder knytter dette opp til ansettelsesprosessen og jobbintervjuet så er det likevel viktig å si noe mer enn det som framkommer av intervjuet.

Ansettelser i rettssubjektet Den norske kirke skal skje etter kvalifikasjonsprinsippet, dette ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019. Prinsippet uttrykkes nokså enkelt i personalreglementets § 19: «Den best kvalifiserte søkeren skal tilsettes i ledig stilling, med mindre det er gjort unntak i lov eller forskrift (…)Ved vurdering av hvem som er best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen».

Utdanning og erfaring er nok de to kategoriene som er lettest å sammenlikne mellom kandidater, personlig egnethet har klart et større preg av skjønn. Det handler i utgangspunktet ikke om Per er grei eller om Kari er godt likt eller ei. Personlig egnethet skal alltid vurderes med utgangspunkt i utlysningstekstens kvalifikasjonskrav.

Det betyr at hvis man ønsker å få et større mangfold i et bispedømme enten det handler om kjønn, alder eller teologisk ståsted så må dette framgå av utlysningsteksten. Et ønske om mangfold kan ikke overstyre kvalifikasjonsprinsippet, men man kan forsøke å fremme mangfold gjennom en bevisst utforming av utlysningsteksten. Det er fortsatt bispedømmer og prostier i Den norske kirke med så lav kvinneandel at det burde være relevant å oppfordre kvinner til å søke, og dermed signalisere at man ved ellers jevne kvalifikasjoner vil foretrekke en kvinne. Hvis et prosti skulle mangle prester til å gjennomføre vigsel av par av samme kjønn vil det kunne være relevant for arbeidsgiver å søke etter en prest som kan være med å løse denne arbeidsoppgaven. Deretter må de faktiske søkerne vurderes opp mot de samlede kravene som stilles i utlysningsteksten, slik at den best kvalifiserte søkeren kan tilsettes.

I Vårt Land sin vinkling er det særlig synet på samliv som er testsaken på mangfold. Jeg mener teologisk mangfold handler om mer enn samliv. Det finnes langt flere teologiske diskusjoner enn samliv som beriker vår kirke, og gjør presteskapet mangfoldig.

Veien til å fremme et mangfoldig presteskap handler derfor om å jobbe bevisst med utlysningsteksten før stillingen utlyses. Så forventer jeg at kirkens organer, i tråd med sitt eget reglement, ansetter den som er best kvalifisert i forhold til den utlysningen man har hatt ute.