Innføring i arbeidsrett 4.-5. september 2024

Sammen med noen av de andre mindre forbundene i Unio tilbyr vi kurset «Innføring i arbeidsrett» for tillitsvalgte, med kursholder Per Helge Mork.

Kurset vil gi deg grunnleggende kunnskap om arbeidsrett, og vil gjøre deg tryggere i din rolle som tillitsvalgt. For å delta på kurset, forutsetter vi at du har deltatt på grunnleggende tillitsvalgtopplæring i regi av Presteforeningen.

Læringsmål

Kurset vil gi deg som tillitsvalgt kunnskaper om sentrale arbeidsrettslige emner som tariffavtalesystemet (kollektiv arbeidsrett) og inngåelse og opphør av arbeidsavtaler (individuell arbeidsrett). I tillegg til gjennomgang av relevante lov- og avtalebestemmelser, vil kurset også gi en innføring i juridisk teori og arbeidsrettens plass i rettssystemet, samt praktiske eksempler fra domstolsavgjørelser.

Modul 1 Innføring i arbeidsrett:
Ved endt gjennomgang skal deltakerne ha grunnleggende kjennskap til

 • generell juss og juridisk metode (rettskildelære/rettsteori)
 • hvordan en lov blir til – betydningen av forarbeider
 • forholdet mellom norsk og internasjonal rett
 • arbeidsrettens plass i det norske rettssystemet, de ulike interesser reglene avspeiler, og kunne se konkrete bestemmelser i en slik sammenheng
 • den rettslige plasseringen av arbeidsgivers styringsrett
 • hvordan tvister i arbeidslivet behandles
 • domstolenes rolle – betydning av rettspraksis

Modul 2 Kollektiv arbeidsrett
Ved endt gjennomgang skal deltakerne ha grunnleggende kjennskap til

 • hva tariffavtaler er, og hva som skiller disse fra andre avtaler
 • hvem som kan inngå tariffavtaler – partsbegrepet
 • hvordan tariffsystemet er bygget opp
 • tariffavtalens virkninger – fredsplikt, ufravikelighet mv.
 • forhandlinger, mekling og arbeidskamp
 • hvordan rettstvister og interessetvister behandles
 • Arbeidsretten

Modul 3 Individuell arbeidsrett
Ved endt gjennomgang skal deltakerne ha grunnleggende kjennskap til

 • de rettsregler som regulerer det individuelle avtaleforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver
 • reglene for inngåelse av arbeidsavtaler – virkninger og konsekvenser
 • reglene for opphør av arbeidsavtaler – oppsigelse/avskjed/suspensjon/permittering