Hvorfor felles profesjonsforbund uten kirkemusikere?

I forbindelse med prosessen der Diakonforbundet, KUFO og Presteforeningen vurderer å etablere et felles profesjonsforbund er det stilt spørsmål ved hvorfor det nye forbundet ikke også inkluderer kirkemusikere.

Å inkludere kirkemusikerne ved etableringen av det nye profesjonsforbundet, ville muliggjort at alle de fire profesjonen som vigsles til tjeneste i Den norske kirke, kunne vært i samme forbund. Dette har også vært etterspurt av våre medlemmer underveis i utredningsarbeidet. Vår vurdering har likevel vært at dette dessverre ikke lar seg løse helt enkelt. Det skyldes både juridiske/organisatoriske forhold, og i forlengelsen av dette, hva som regnes som god kutyme mellom fagforeninger.

Det juridisk-organisatoriske:
Forutsatt at Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund også går inn for en sammenslåing, vil etableringen av det nye profesjonsforbundet bli ordnet som en fusjon mellom dagens tre forbund. Disse tre forbundene har det til felles at de i dag hver for seg organiserer distinkte profesjoner og kun disse profesjonene, samt at de fleste av våre medlemmer har hele sitt arbeidsforhold i Den norske kirke. Et tilsvarende forbund finnes ikke for kirkemusikere, selv om mange (kanskje de fleste?) kirkemusikere er organisert i Creo. Til forskjell fra dagens forbund for de tre andre profesjonene er Creo en fagforening som organiserer bredt i kunst og kulturfeltet. Med andre ord finnes det ikke noen juridisk enhet å inngå en fusjonsavtale med.

Vår vurdering har derfor videre vært at god kutyme mellom fagforeninger tilsier at man ikke søker å rekruttere medlemmer (og spesielt ikke hele grupper av medlemmer) fra andre forbund. Vi ønsker å ha en god relasjon til våre kolleger i Creo og deres medlemmer.