Hvor lenge varer medlemskapet i Statens pensjonskasse (SPK)?

Medlemskapet i SPK

Arbeidstakere i rettssubjektet Den norske kirke er sikret medlemskap i SPK ut 2020. Dette er sikret av staten i Prop.55 L (2015-2016) s. 45.

AFP-ordningen

I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra staten til Den norske kirke ble det laget overgangsregler i Kirkelovens § 40, som bl.a. sier at kirkelig tilsatte som overføres fra staten til Den norske kirke gis rett til avtalefestet pensjon (AFP) tilsvarende ordningen i Hovedtariffavtalen i staten. Denne retten gjelder i tillegg til  medlemskapet i Statens pensjonskasse og gjelder fram til 1. januar 2021.

Videre er det i et vedlegg til Hovedtariffavtalen, som er inngått mellom Presteforeningen og KA, gjort avtale om AFP for arbeidstakere i alderen fra 62 til og med 66 år (som tjenestegjør i en stilling med rett til medlemskap i SPK). Denne avtalen gjentar det som står i kirkeloven, nemlig at vilkårene for AFP-ordningen er de samme som dem som til enhver tid gjelder AFP-ordningen i staten. Dersom vilkårene i AFP-ordningen for statsansatte endres, og en av partene (PF eller KA) krever det, kan avtalen tas opp til revisjon.

Hva med etter 2020?

Gjennom bestemmelsene i Hovedtariffavtalen for Den norske kirke har de ansatte i rettssubjektet Den norske kirke en sterkere stemme overfor arbeidsgiver i deres valg av framtidig pensjonsordning enn man har ellers i offentlig sektor. I staten reguleres pensjonen gjennom lov, mens vi har fått pensjonsordningen inn i tariffavtalen.

Dermed har Presteforeningen nå forhandlingsrett på pensjonsordningen. Det vil si at det må oppnås enighet mellom partene før pensjonsordningen eventuelt kan endres før 1. januar 2021. Dette er likevel ingen garanti for at prester er sikret medlemskap i SPK fra 1. januar 2021. Partene må bli  enige om at man da ønsker fortsatt medlemskap i SPK eller en annen tilsvarende pensjonsordning. Det vil også være opp til Statens pensjonskasse å avgjøre hvilke virksomheter utenfor staten som kan melde sine ansatte inn i pensjonsordningen etter 1. januar 2021.

Kirken bærer for øvrig pensjonskostnadene uavhengig av hvilken pensjonsordning man har meldt sine ansatte inn i.