Høringsuttalelse – Valgordning for valg av prest og lek kirkelig tilsatt

Presteforeningens sentralstyre avga 17. november 2020 høringsuttalelse «Om valgordning for valg av prest og lek kirkelig tilsatt».

Presteforeningen mener preferansevalg best ivaretar demokratiske hensyn ved valg av prest og lek kirkelig tilsatt. Presteforeningen mener det bør gås over til en ordning med personlige varamedlemmer, slik at det for hver kandidat stilles to varamedlemmer. Ved valget stemmes det på de nominerte kandidatene med personlige varamedlemmer.

Ved valget av leke medlemmer til Kirkemøtet velges nå varamedlemmene fra samme liste som representantene, slik at de ulike listene er forholdsmessig likt representert uansett forfall eller uttreden. Dersom vararepresentant for prester og lek kirkelig tilsatte fortsatt velges uavhengig av den som blir representant, vil representant og vararepresentant kunne stå for ulike kirkepolitiske standpunkter, og tilfeldige forfall kunne forrykke balansen i Bispedømmeråd, Kirkeråd og Kirkemøtet. En vararepresentant vil i mindre grad representerer flertallet av de velgende enn representanten. En ordning med personlig varamedlem vil sikre at flertallet av prester/lek kirkelig tilsatte i bispedømmet er representert.

Dersom valget skal gjennomføres som flertallsvalg, foreslår Presteforeningen at kravet til antall kandidater som skal nomineres reduseres fra fem til tre, fortsatt med mulighet for supplerende nominasjon, men at kandidatene stiller med personlig varamedlem.

Høring om valgordning for valg av prest og lek kirkelig tilsatt - høringsuttalelse fra Presteforeningen