Foto: Kristianne Marøy

Høringsuttalelse: Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029

Presteforeningens sentralstyre avga høringsuttalelse til Strategiplan for samisk kirkeliv i juni 2018.

I høringsuttalelsen tas det blant annet til orde for enkle pragmatiske løsninger som gjør det mulig å ivareta det samiske i kirkelivet også der språkkompetansen er liten, for eksempel ved bruk av ett eller to liturgiske ledd på ett av de samiske språkene, eller tospråklighet ved tekstlesning, hvor teksten leses på ett språk – norsk eller ett av de samiske språkene – og gjengis på det andre språket i en trykt agende.

Presteforeningen mener strategiplanen er et godt dokument for utviklingen av samisk kirkeliv videre, og for ivaretakelsen av det samiske i Den norske kirke som helhet.