Høringsuttalelse – Strategi for Den norske kirke 2022-2025

Presteforeningens sentralstyre avga 26. januar høringsuttalelse til Kirkerådet om Strategi for Den norske kirke 2022-2025. Nedenfor gjengis hovedpunkter i høringssvaret. Høringsuttalelsen som helhet kan leses via lenken nedenfor.

Hovedpunkter i høringssvaret

Forslaget til strategidokument er enklere, legger opp til færre satsingsområder og mindre tekst enn forrige strategidokument. Det gir bedre oversikt, og gjør det enklere å forholde seg til for lokale og regionale organer og for ansatte.

Formuleringen av kirkens grunnleggende oppgaver: Gudstjenester, undervisning, misjon og diakoni, sammenfatter Den norske kirkes og menighetenes vesentlige oppdrag på en sakssvarendde måte. Da underforstås at «Gudstjenester» også omfatter kirkelige handlinger. Slike overordnede formuleringer bør inngå i Kirkeordningen.

Strukturen i strategidokumentet er tjenlig, men flere av overskriftene og utformingen av punktene kan diskuteres.

Spørsmål ved visjonen «Mer himmel på jord»

Høringsuttalelsen problematiserer visjonen «Mer himmel på jord». Det er en krevende visjon for en kirke. Det kan stilles spørsmål ved hva visjonen egentlig betyr. Denne visjonsformuleringen fungerer best på et vagt overordnet plan hvor den kan gi noen raske positive konnotasjoner. Spør man hvordan kirken kan realisere dette, får man fort problemer overfor virkeligheten med høyst menneskelig samhandling og nedgang på kvantifiserbare variabler.

Fra «identitetsbeskrivelse» til «hvem er vi?» og «hva gjør vi?»

Overskriften «identitetsbeskrivelse» er ikke noen god overskrift.

Slik det er satt opp i forslaget til strategidokument blir det totalt åtte ulike ledd i samme setning som
identitetsbeskrivelse av Den norske kirke. Det blir for mange ledd i samme punkt. Det ville være
bedre å dele det opp i to ulike ledd:
A. «Hvem er vi» (En evangelisk-luthersk, landsdekkende, demokratisk og åpen folkekirke).
B. «Hva gjør vi?». («gjennom gudstjenester, undervisning, misjon og diakonalt arbeid»).

Fra «formålskategorier med målbeskrivelse» til «mål»

Overskriften «Formålskategorier med målbeskrivelse» er en for omstendelig formulering i et dokument som skal fungere overfor alle kirkens ansatte og rådsmedlemmer. Her bør overskriften kort og godt være «Mål».

Målkategorien «Kirken for medlemmene» blir innsnevrende. Kirkens strategidokument må kunne uttrykke at kirkens tjeneste ikke er begrenset til medlemmene, men til alle mennesker. Selve målformuleringen «gi fellesskap, mening og håp til mennesker» er ikke problemet, men at den relateres til medlemmene og ikke til «alle» mennesker. Kanskje løsningen er å sløyfe formålskategoriene, og bare beholde målformuleringene? Da unngår en innsnevringen til «Kirken for medlemmene», men får beholdt målsettingen.

Nasjonale satsingsområder 2022-2025

Presteforeningen har følgende forslag til satningsområder:

Kirken er en aktiv samfunnsaktør og kulturinstitusjon

Forslag 1: «Bærekraftmålene»

Forslag 2: «Klima og miljø»

Kirken gir fellesskap, mening og håp til mennesker

I stedet for å satse på enten dåp, gravferd, konfirmasjon og vigsel, kunne en satse på «kirkelige handlinger – i menneskers og kirkens liv», noe som kunne innebære arbeid med kasualia-teori og teologi, aktivt arbeid med forståelsen av de kirkelige handlingene som ledd i mer omfattende folkeriter omkranset av fester, og samtidig bevisstgjøring relasjonen mellom de kirkelige handlingene og kirkens liv for øvrig – hvordan det relaterer til gudstjenesteliv, menighet, trosopplæring og diakoni.

Forslag 1: «De kirkelige handlingene i menneskers og kirkens liv»

Forslag 2: «Kirke på nett»

Kirken som organisasjon

Forslag 1: «Kirkelig organisering»

Forslag 2: «Rekruttering»

Både «Kirke på nett» og «Kirkelig organisering» er satsinger/prosesser som er vedtatt og som er i gang, og som vil kreve ressurser i perioden 2022-2025. De bør derfor være blant de nasjonale satsingene i perioden.

Høringsuttalelse Presteforeningen - Strategi for Den norske kirke 2022-2025