ill. foto.

Foto: Kirkerådet

Høringsuttalelse: Regler for valg av Kirkerådet

Presteforeningens sentralstyre avga 16.11.2018 høringsuttalelse til Kirkerådet om Regler for valg av Kirkerådet. En sammenfatning av høringsuttalelsen følger nedenfor, mens høringsuttalelsen i sin helhet kan leses ved å følge lenken nedenfor.

Presteforeningen støtter at alle medlemmer unntatt leder, velges i en og samme valgomgang. Hensynet er at valget av medlemmer fra alle bispedømmer og kategorier er like fritt. Dersom en fordeler valget på to valgomganger, vil hensynet til kjønns- og alderssammensetning lett kunne styre den andre valgomgangen mer enn den første. Presteforeningen mener det er nominasjonen og nominasjonskomiteens prioritering av kandidater som må ivareta kjønnsbalanse og aldershensyn.

Presteforeningen mener uttrykket «personlige varamedlemmer» er misvisende.

Presteforeningen mener det ikke bør være kandidater som bare er kandidater ved valg av varamedlemmer, og at det er derfor bør fremmes valgliste på 33 leke medlemmer, tre fra hvert bispedømmeråd. Ved valg av varamedlemmer utgjøres valglisten av de kandidatene som ikke er valgt til medlemmer i Kirkerådet.

Presteforeningen mener kandidatlistene bør settes opp i en prioritert rekkefølge som ivaretar kravene om minst 40 % av hvert kjønn, og minst 20 % under 30 år, i tillegg til at nominasjonen som helhet forutsettes å ivareta dette.