Høringsuttalelse: NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme

Presteforeningens sentralstyre avga 22. mai høringsuttalelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet.

Noen hovedpunkter fra høringsuttalelsen

Presteforeningen vil i likhet med utredningen understreke at tros- og livssynssamfunn og arenaer og organisasjoner for religions- og livssynsdialog er viktige aktører i forebyggende arbeid, som arenaer som kan fremme gjensidig forståelse, gi tilhørighet, og motvirke utenforskap og hatkriminalitet.

  • Presteforeningen støtter kommisjonens anbefaling om at «Sivilsamfunnet, inkludert organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, partene i arbeidslivet og spillsamfunn, involveres i større grad i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og ekstremisme på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå» (kap. 55.4, s. 406).
  • Presteforeningen vil etterlyse avklaring av forhold knyttet til taushetsplikt og avvergeplikt, og av håndtering av utveksling av opplysninger mellom offentlig forvaltning og sivilsamfunnsaktører som Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Når det gjelder «Tros- og livssynsstøtte i fengsler» som er menneskerettslig forankret i retten til religions- og livssynsutøvelse, vil Presteforeningen understreke at tilgang på tros- og livssynsstøtte først og fremst skal ivareta denne menneskerettslige forpliktelsen. Sekundært kan dette bidra til å forebygge ekstremisme.

I utredningen heter det «Fengselsprestene er forpliktet til å invitere inn religiøse ledere fra andre trossamfunn dersom innsatte ber om det». Presteforeningen vil understreke at det i henhold til rundskriv V-13B/2009 (likelydende G-3/2009): Samarbeid om tros- og livssynstjenester i fengsel, er fengselets oppgave, skjønt dette ofte i praksis ivaretas av fengselsprestene.

Hele høringsuttalelsen kan leses via lenken nedenfor.

Høringsuttalelse fra Presteforeningen til NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme