Høringsuttalelse: NOU 2023: 17 «Nå er det alvor». Totalberedskapskommisjonen

Presteforeningens sentralstyre avga høringsuttalelse 28. september 2023 om NOU 2023: 17 Nå er det alvor. Totalberedskapskommisjonen.

Presteforeningen mener tros- og livssynssamfunn, og Den norske kirke som den største aktøren blant disse, bør skrives tydelig inn i sentrale beredskapsdokumenter, og at de mer systematisk enn i dag bør involveres i øvelser. Dette burde etter Presteforeningens oppfatning vært omtalt i utredningens hovedanbefalinger.

Presteforeningen er opptatt av at tros- og livssynssamfunn generelt og Den norske kirke spesielt, har en samfunnsrolle når det gjelder å forholde seg til eksistensiell fare, som bør være integrert i beredskapssystemene, og som erfaringsmessig raskt etterspørres ved større kriser og katastrofer. Når dette skrives inn i sentrale beredskapsdokumenter, bør det i tillegg til prester, også pekes på diakoner og andre religiøse ledere.

Presteforeningen vil også påpeke betydningen av Den norske kirkes og andre tros- og livssynssamfunns funksjon knyttet til gravferd og gravferdsforvaltning. I kriser med økt dødelighet, vil forsterket press på dette feltet kreve omallokering av ressurser, som det bør være en beredskap for. For gravferdsfeltets del bør kirkevergene, som administrerer gravferdsforvaltningen i de fleste kommunene i Norge, involveres i beredskapen.

Hele høringsuttalelsen leser du via lenken nedenfor.

Presteforeningens høringsuttalelse til NOU 2023: 17 Nå er det alvor. Totalberedskapskommisjonen