Høringsuttalelse – nemndmøtebehandling av saker om konvertering

Presteforeningen avga 20.-21. august 2020 høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat om behandling av saker om konvertering i Utlendingsnemnda:

Presteforeningen støtter forslagene om at asylsaker hvor troverdigheten ved konvertering er vurderingstema, skal avgjøres i nemndmøte, med adgang til personlig fremmøte og til å føre vitner fra den menigheten i Norge som utlendingen er tilknyttet. Dette vil etter Presteforeningens oppfatning bidra til bedre rettssikkerhet i slike saker.

Høringsuttalelsen er også tilgjengelig fra lenken nedenfor.

Presteforeningens høringsuttalelse - nemndmøtebehandling av saker om konvertering