Høringsuttalelse – Langtidsutleie av kirker

Presteforeningens sentralstyre avga 17. november 2020 høringsuttalelse «Om langtidsutleie av kirker».

Presteforeningen støtter i hovedsak forslaget om at biskopen skal kunne samtykke i påhefte av bruksrettigheter for kirker, på de premissene som det redegjøres for i høringsnotatet, og at det dermed åpnes mulighet for langtidsutleie av kirker mv. i særskilte tilfeller.

Selve regelendringen i Kirkeordningen § 20 annet ledd, tredje punktum, foreskriver ingen prosedyre i slike saker. Presteforeningen mener Kirkerådet må forpliktes sterkere enn i forslaget til å gi retningslinjer for saksbehandlingen, og at saksbehandlingsprosedyrene må sikre at menighetsrådet og menighetens prester er hørt i prosessen før det søkes om påheftelse av bruksrettigheter som begrenser rådets og prestenes rett til bruk av kirken. Med det som premiss kan Presteforeningen støtte at Kirkelig fellesråd eller annet organ for soknet som Kirkemøtet oppretter med tilsvarende kompetanse på soknets vegne, dvs. organet som forvalter kirken, kan være ansøkende instans i slike saker.

Presteforeningen foreslår at ordlyden i § 20 annet ledd fjerde punktum endres til: Kirkerådet gir nærmere retningslinjer for saksbehandlingen i saker etter tredje punktum.   

Langtidsutleie av kirker - høringsuttalelse fra Presteforeningen