Høringsuttalelse – Kyrkjevalet 2023: Høyring om reglar for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett

Høringsuttalelse fra Presteforeningen

Vedtatt av Sentralstyret 26.08.2021

Presteforeningen støtter forlaget til regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt.

  1. Støttar høyringsinstansen forslaget om å skilje ut reglane om val av prest og lek kyrkjeleg tilsett frå kyrkjevalreglane?

Svar: Ja

  1. Støttar høyringsinstansen forslaget om at val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd og Kyrkjemøtet blir gjennomført som heildigitalt val?

Svar: Ja

  1. Har høyringsinstansen merknader til forslaga om beredskapsprosedyre og reglar for omval ved ekstraordinære hendingar?

Svar: Nei

  1. Har høyringsinstansen merknader til regelforslaga for preferanseval eller fleirtalsval?

Svar: Nei

  1. Har høyringsinstansen merknader til forslaga om nye fristar?

Svar: Nei

  1. Har høyringsinstansen merknader til forslaget om skjæringsdato?

Svar: Det kan diskuteres om ikke prester og lek kirkelig tilsatte som har sagt opp sine stillinger og fratrer i tidsrommet mellom 1. juni og 10. august bør tas ut av manntallet. Med unntak av oppsigelser i prøvetid, vil disse arbeidstakerne være i oppsigelsestiden når skjæringsdatoen inntreffer.

  1. Har høyringsinstansen andre merknader til forslaget til reglar?

Svar: Nei

PFs høringsuttalelse - Høyring om reglar for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett (pdf)