Høringsuttalelse – forslag til forskrift om økonomiforvaltninga i sokn i Den norske kyrkja

Presteforeningens sentralstyre avga 24. september høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementet om forslag til ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke. Høringsuttalelsen lyder slik (kan lastes ned fra lenken nedenfor):

Høringsuttalelse fra Presteforeningen

Presteforeningen mener regnskap for Den norske kirke lokalt ikke lenger bør følge kommunale regnskapsprinsipper, men følge regnskapsloven. Det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke følger regnskapsloven, og vi ser ingen praktiske grunner til at soknet/soknets organer skal følge et annet regnskapsprinsipp. Kommunene bevilger og gir tilskudd til mange mottakere som fører regnskap etter regnskapsloven.

Det vil lette helhet og oversikt i Den norske kirkes økonomi hvis en på alle nivåer følger samme regnskapsprinsipper. Det vil være en faktor som vil kunne forenkle administrasjon i Den norske kirke, og legge bedre til rette for administrativ samordning av Den norske kirke nasjonalt og lokalt.

Høringsuttalelse fra Presteforeningen om forslag til ny forskrift om økonomiforvaltninga i sokn i Den norske kyrkja