To personer som er henvendt mot hverandre

Foto: Kristianne Marøy

Høringsuttalelse – forbud mot konverteringsterapi

Presteforeningen støtter hovedlinjene i forslaget, på de premissene som det er redegjort for i høringsnotatet, blant annet slik «metoder» er nærmere definert og presisert. Presteforeningen mener avveiningene omkring religionsfrihetens rekkevidde og mulige inngrep i denne, er rimelig.

Presteforeningen legger vekt på at «straffebudet ikke er ment å ramme samtaler med en person om vanskeligheter med seksuell orientering eller kjønnsidentitet» (Høringsnotatet s. 99). Presiseringen av at «vilkårene i gjerningsbeskrivelsen [ikke vil] være oppfylt, blant annet fordi samtalepartneren her ikke vil ha som agenda å få den andre til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet» (samme sted), er klargjørende.

Hele høringsuttalelsen finner du via lenken nedenfor.

Presteforeningens høringsuttalelse - Forbud mot konverteringsterapi