Høringsuttalelse – Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer

Presteforeningens sentralstyre avga 17. november 2020 høringsuttalelse til Kirkerådet om «Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer.

Presteforeningen støtter forslagene til endringer i Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 2, nr. 2 og 3, og i Regler for Kirkerådets virksomhet § 2, nr. 2 og 3.

Presteforeningen mener adgang til avholdelse av fjernmøter er ønskelig av hensyn til klima, kostnadseffektivitet og tidsbruk ved kirkelige verv.

Presteforeningen mener det er rimelig grunn til at kravene til å kunne følge åpne møter ved avholdelse av fjernmøter i menighetsråd og kirkelig fellesråd er mindre absolutte enn ved fjernmøter i bispedømmeråd og Kirkerådet. Presteforeningen mener det likevel bør presiseres at menighetsråd og kirkelig fellesråd har plikt til å legge til rette for at fjernmøter kan følges digitalt når noen ber om det.

Gjennomføring av saker som skal foregå for lukkede dører, krever særlig sikkerhetsoppmerksomhet. Menighetsråd har få slike saker, mens det vil forekomme flere slike saker i fellesråd. Dette vil ofte være ansettelsessaker eller andre personalsaker. Presteforeningen mener det er ønskelig med tilsvarende sikkerhetskrav for lukket fjernmøte i kirkelig fellesråd som ved fjernmøte i bispedømmeråd og Kirkerådet, jf. § 4 annet ledd i forslaget til regler om krav til gjennomføring av fjernmøter i Kirkerådet. Presteforeningen ser at også sikkerheten ved behandling i lukket fjernmøte i bispedømmeråd og Kirkerådet er sårbar, og mener at bestemmelsen i § 4 annet ledd i forslag til regler om krav til gjennomføring av fjernmøter i menighetsråd og kirkelig fellesråd, om at «Den enkelte møtedeltaker har et ansvar for at utenforstående ikke kan få med seg det som blir sagt i møtet», bør gjøres gjeldende også for bispedømmeråd og Kirkerådet. Tekniske påloggingsløsninger kan ikke i seg selv garantere at ikke andre personer er tilstede i fysisk i rom hvor en person er pålogget et lukket rådsmøte. En ansvarsbestemmelse er derfor nødvendig etter Presteforeningens oppfatning.

Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer - høringsuttalelse fra Presteforeningen