Foto: Kristianne Marøy

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Presteforeningens sentralstyre avga 7.12. høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om Forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Presteforeningen støtter forslaget om at Praktisk teologisk utdanning – ettårig utdanning tas inn i skikkethetsforskriften § 1.

Presteforeningen mener at de nye erfaringsbaserte mastergradsprogrammene som kvalifiserer til prestetjeneste, samt utdanninger som kvalifiserer for kateket- og diakontjeneste, må omfattes av skikkethetsforskriften. Også bachelorutdanninger som kvalifiserer til kirkelige stillinger som har mye med barn og unge å gjøre, som menighetspedagogutdanning og bachelorutdanning i kirkemusikk bør omfattes av forskriften.

Presteforeningen ber om drøfting av om vurderingskriteriet «i) studenten er ikke i stand til å utføre de yrkesmessige handlinger praksis krever», kan føre til diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelser, eller til manglende ivaretakelse av universell utforming og inkluderende arbeidsliv.

Hele høringsuttalelsen leser du via lenken nedenfor.

Presteforeningens høringsuttalelse - Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning