Høringsinnspill – Meld. St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg

Presteforeningen sendte 22.09.2020 innspill til Stortingets helse- og omsorgskomité med innspill til Meld. St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg.

Presteforeningen påpekte der at forståelsen av «Åndelige og eksistensielle behov» (Meldingens pkt. 5.1.4) er for smal, når det nesten utelukkende knyttes til betjening av palliative pasienters livssyn og knyttes til retten til å praktisere sin egen tro eller livssyn. Presteforeningen ber om at en bredere forståelse, slik som den i Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen, legges til grunn. «Åndelige og eksistensielle behov» beskrives her som omfattende tre dimensjoner:

  • Den eksistensielle dimensjonen. Dette er spørsmål knyttet til identitet og mening. Det kan komme til uttrykk i samtaler om lidelse, død, skyld, frihet/ansvar, glede osv.
  • Den verdimessige dimensjonen. Dette er opplevde verdier for den enkelte pasient. Det kan dreie seg om relasjoner, arbeid, kultur osv.
  • Den religiøse dimensjonen. Dette er spørsmål knyttet til livssyn og tro.

Viktigheten av at alt helsepersonell har grunnleggende kunnskaper i åndelig/eksistensiell ivaretakelse understrekes, sammen med viktigheten av at helse- og sosialsektoren har personale med spesialkompetanse knyttet til åndelig og eksistensiell ivaretakelse og som kan være tilstede i situasjoner og samtaler, forvalte ritualer og gi øvrig personale opplæring og veiledning.

Les hele høringsinnspillet via lenken nedenfor.

Innspill fra Presteforeningen til Stortingets helse- og omsorgskomite vedr. Meld. St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg