Longyearbyen kirke

Foto: Bjørn Christian Tørrissen (CC BY-SA 3.0)

Høring: Svalbard kirke

Presteforeningen gav 27.4.2016 sitt svar til Kulturdepartementets høring om statens finansiering av Svalbard kirke etter Den norske kirkes utskilling fra staten:

 

Presteforeningen vil med dette gi et svar til høringen om statens finansiering av Svalbard kirke etter virksomhetsoverdragelsen.

Presteforeningen har merket seg at departementet i sitt opprinnelige høringsnotat Staten og Den norske kirke – et tydelig skille foreslo at Svalbard kirke også etter virksomhetsoverdragelsen skulle finansieres over Svalbardbudsjettet med et øremerket tilskudd som overføres til Kirkemøtet. Dette forslaget fikk også støtte i høringen og i Kirkemøtets behandling i 2015. Når det nå foreslås endringer, argumenteres det primært med hensiktmessighet.

Presteforeningen støtter ikke dette forslaget til endringer, og mener at Svalbard kirke fortsatt bør finansieres over Svalbardbudsjettet med et øremerket tilskudd som overføres til Kirkemøtet.

Soknepresten på Svalbard beskriver arbeidet slik: Kirken på Svalbard utfører sine primære oppgaver som andre menigheter i Den norske kirke. Svalbard kirke er samtidig mer, både med større driftsutgifter og med en krevende beredskap. Når ulykker skjer, er de ofte dramatiske og omfattende. Det er nødvendig med et tett og kontinuerlig samarbeid med Sysselmannen, Lokalstyret og Longyearbyen sykehus. Svalbard kirke spiller også en viktig økumenisk rolle i forhold til den katolske kirke og den russisk-ortodokse kirke. Gjennom sitt arbeid på mange felt er Svalbard kirke også med på å synliggjøre og styrke en norsk tilstedeværelse på øygruppen, noe som er politisk svært viktig.

Svalbard kirke har ved gjentatte anledninger, og senest ved snøskredet i desember 2015, vist seg å være en viktig del av beredskapen på Svalbard . Det er ikke gitt signaler om at staten ønsker at Svalbard kirke skal ha en mindre plass i beredskapen etter virksomhetsoverdragelsen. Svalbard kirkes arbeid kan ikke uten videre sammenlignes med arbeidet i et sokn/prosti på fastlandet, men har i praksis mer felles med Sjømannskirkens arbeid, som også får øremerkede tilskudd.

Presteforeningen mener at det vil være viktig for driften av Svalbard kirke at den sees i sammenheng med annet statlig arbeid på Svalbard. Dersom Svalbard kirke tas ut av Svalbardbudsjettet, svekkes denne sammenhengen og vi tror det på sikt vil være uheldig for driften av Svalbardsamfunnet.

 

Vennlig hilsen

DEN NORSKE KIRKES PRESTEFORENING

Martin Enstad

Martin Enstad

leder