Presteforeningens leder, Martin Enstad

Foto: Helene Slinning

– Gjennomslag for trygghet under omstilling

– PF har fått gjennomslag i forslaget til ny kirkelov, sier leder Martin Enstad. Regjeringens forslag til endringer i kirkeloven ble lagt fram fredag 5. februar. Lovendringene vil gjøre det mulig for Den norske kirke å overta som prestenes arbeidsgiver 1. januar neste år. 
– Trygghet under omstillingen er Presteforeningens hovedfokus. Vi er særlig glad for at prestetjenestens nødvendighet og selvstendighet blir lovfestet og at lovforslaget skaper ro rundt prestenes pensjoner, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Det er ingen store overraskelser i regjeringens forslag. I store trekk er proposisjonen som fredag passerte statsråd kjent fra tidligere høringer. Gjennom lovendringene blir det opprettet et eget rettssubjekt for Den norske kirke, slik at kirken ved årsskiftet kan ta over arbeidsgiveransvaret for bispedømme- og kirkerådsansatte, og myndighet som i dag ligger hos Kongen og departementet blir overført til kirkens organer.
– Det er positivt at det blir lovfestet at det skal være prestetjeneste i hvert sokn, prost i hvert prosti og biskop i hvert bispedømme. Prestenes selvstendighet til å utføre sin tjeneste i samsvar med ordinasjonen blir også lovfestes i en ny paragraf, sier Enstad.

En ny arbeidsgiver innebærer endringer i arbeidsvilkårene for prestene og de andre som i dag er statsansatt. I høringen til lovforslaget høsten 2014 uttrykte Presteforeningen en sterk uro over at spørsmålet om pensjon var uavklart. Sentralstyret mente det ville være uforsvarlig å forberede en virksomhetsoverdragelse uten at man visste mer om konsekvensene for pensjonsordningene.
– Pensjon var Presteforeningens hovedfokus i våre samtaler og møter på Kirkemøtet i 2015, der vi fikk gjennomslag vår våre synspunkter, forteller Presteforeningens leder.

I det nye lovforslaget er det tatt inn en bestemmelse om at alle som blir overdratt til ny arbeidsgiver skal ha rett til å ta ut AFP etter gjeldende vilkår frem til 1. januar 2021. Samtidig har Arbeids- og sosialdepartementet bestemt at medlemskap i Statens pensjonskasse kan opprettholdes til samme dato.
– Dette er viktig for prestene. Dette sikrer forutsigbare pensjonsvilkår de nærmeste årene. Dette er viktig for å sikre at færrest mulig av prestene velger pensjon i en tid med store endringer. Kirkemøtet har vedtatt at de i 2019 vil komme tilbake til spørsmålet om pensjonsordning for prestene og de andre ansatte i det nye rettssubjektet. Dette vil gi kirken tid til å orientere seg ut fra de endringene som etter all sannsynlighet kommer på pensjonsfeltet de nærmeste årene. I 2019 vil Kirkemøtet vil ha et bedre grunnlag for å velge den beste pensjonsordningen videre, sier Enstad.

Et av alternativene i 2019 vil være å beholde medlemskapet i SPK for alle, eller som en lukket ordning for de som allerede har opptjent rettigheter i SPK. Etter Kirkemøtets behandling av spørsmålet, vil pensjonsvilkår kunne bli et tema i tarifforhandlingene i 2020.
– Presteforeningen vil fortsatt ha et sterkt fokus på en en god, forutsigbar og trygg pensjonsordning for prestene, lover Martin Enstad.