Prest planlegger gudstjeneste

Foto: Kristianne Marøy

Gammel arbeidstidsavtale

NB! Det er inngått ny arbeidstidsavtale som gjelder fra 1. juli 2017 og ny beredskapsavtale som gjelder fra 4.juni 2018. 

Ny arbeidstidsavtale finner du her.

Arbeidstidsavtalen gir rammer for presters arbeidstid og fritid. Avtalen gjelder alle i prestestilling i bispedømmene, med mindre stillingen regnes som ledende eller særlig uavhengig. Da gjelder lederavtalen. Avtalen er inngått mellom Kulturdepartementet, Presteforeningen og teoLOgene, 24.9.2015, og er bekreftet av hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Avtalen gjelder 01.07. 2017. Partene har utarbeidet en felles veiledning til avtalene. I tillegg har Presteforeningen laget en egen liste med svar på ofte stilte spørsmål.

Særavtale om arbeidstid, fritid og beredskap for prester i Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

§ 1 Formål

Formålet med avtalen er å legge tydeligere rammer for presters arbeidstid og fritid, samtidig som prestetjenestens egenart skal ivaretas.

§ 2 Virkeområde, ikrafttreden og varighet

Denne avtalen gjelder for kapellan, sokneprest, prostiprest, spesialprest og seniorprest. Arbeidsgiver fastsetter etter drøfting på regionalt nivå om en konkret stilling som sokneprest eller spesialprest faller inn under denne avtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 første og andre ledd og særavtalen om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i Den norske kirke § 2.

Avtalen har virkning fra 1. januar 2016 til og med 31.12.2016. Avtalen kan sies opp av hver av partene med minst tre måneders varsel.

§ 3 Arbeidstid

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Prester arbeider på ulike tider av døgnet, og det skal utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstakeren skal arbeide.

Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke. For arbeidstakere som arbeider minst hver tredje søndag, skal den ukentlige arbeidstiden ikke overstige 35,5 timer. Arbeidstiden skal gjennomsnittberegnes, jf. arbeidsmiljøloven § 10-5 andre ledd.

Arbeidstiden skal som hovedregel fordeles på fem dager pr. uke.

§ 4 Fritid

Arbeidstaker skal som hovedregel gis to fridager i uken. Minst en gang i måneden skal fridagene legges til søndag og forutgående lørdag.

Tjeneste som utføres på helge- og høytidsdager (1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, 1. mai, 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. juledag og 2. juledag), kompenseres med fritid.

Arbeidstaker som har fri sjeldnere enn hver tredje søn- og helgedag i snitt pr. år, har rett til fem dager ekstra fri uten trekk i lønn hvert år. Tidspunkt for avvikling av fridagene skal godkjennes på forhånd av arbeidsgiver. Arbeidsgiver fastsetter etter drøfting hvilke arbeidstakere som omfattes av denne bestemmelsen.

§ 5 Arbeidsplan

Presten skal arbeide etter en oppsatt arbeidsplan. Arbeidsplanen skal dekke prestens oppgaver i henhold til tjenesteordningen for menighetsprester § 2. Prosten skal i samråd med arbeidstaker utarbeide arbeidsplanen, og den skal angi når arbeidstakeren arbeider og har fri. Planene i tjenestedistriktet skal fordele tjenesteansvar mellom arbeidstakerne.

Planen skal gi rom for nødvendige forberedelser. Det skal tas hensyn til reisetid ut fra lokale forhold i arbeidsplanen.

Det skal være minst to planperioder i året. Planperioden fastsettes lokalt etter drøftinger.

Soknepresten utarbeider i samråd med de andre berørte prestene forslag til arbeidsplaner når flere prester har særskilt arbeidsområde i samme sokn, og soknepresten sender utkast til arbeidsplaner for soknet til prosten.

Oppsett av arbeidsplaner i tjenestedistriktet drøftes på lokalt nivå. Hvis det ikke oppnås enighet om oppsett av arbeidsplaner, treffer biskopen avgjørelse etter drøfting på regionalt nivå.

Vesentlige endringer i arbeidsplanen fra arbeidsgivers side skal varsles minst 14 dager i forveien.

§ 6 Ubundet arbeidstid

Det skal legges til rette for at 20 % av arbeidstiden ikke bindes i arbeidsplanen, men styres av arbeidstakeren selv. Slik tid gir ikke rett til særlige godtgjøringer, men behandles for øvrig som ordinær arbeidstid.

§ 7 Timeoversikt og avspasering

Arbeidstaker skal føre oversikt over medgått arbeidstid.

Plusstid kan avspaseres time for time etter forhåndsgodkjenning av arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle.

Dersom plusstiden overstiger 30 timer, skal arbeidstaker ta opp med arbeidsgiver hvordan plusstid kan avspaseres.

Det tillates overført 45 plusstimer eller 10 minustimer til neste avregningsperiode. Plusstimer utover 45 blir strøket uten kompensasjon.

I rimelig tid før avregningsperiodens utløp skal arbeidsgiver kontakte arbeidstaker for å planlegge hvordan plusstid som ikke kan overføres, skal kunne avspaseres før avregningsperioden utløper.

Hvis arbeidstakeren ønsker å avspasere både hele og halve dager, kan det avspaseres plusstimer tilsvarende i alt 24 hele dager i løpet av avregningsåret.

Avregningsåret for oppspart plusstid regnes fra 1. februar til 31. januar.

§ 8 Tilleggslønn

Med grunnlag i gjeldende arbeidsplan og omfanget av arbeid på ubekvemme tidspunkter skal det beregnes et tillegg for den enkelte arbeidstaker på årsbasis og omregnes til månedlige beløp. Følgende ytelser skal inngå i beregningen av tilleggslønn:

  • beredskapsvakt, Hovedtariffavtalen i staten (HTA) § 17, jf. § 15 nr. 3, 4 og 5 og § 16 nr. 1
  • natt-, lørdags- og søndagsarbeid, jf. HTA § 15 nr. 1, 3 og 4
  • arbeid på helge- og høytidsdager, jf. HTA § 15 nr. 1 og 4 og § 16 nr. 1 og 2

Tillegg for beredskapsvakt på julaften og nyttårsaften beregnes etter HTA § 16 nr. 1. Tillegg for beredskapsvakt onsdag før skjærtorsdag og pinseaften beregnes etter HTA § 15 nr. 4.

Det gis ikke kompensasjon for delt dagsverk.

Tilleggslønnen er pensjonsgivende.

Tilleggene faller bort når grunnlaget for dem ikke lenger er til stede.

Midlertidige avvik fra gjeldende arbeidsplan for kortere tidsrom enn seks uker skal ikke medføre endring i utbetaling av faste tillegg til månedslønn. Ved endring av arbeidsplanene og avvik som varer mer enn seks uker, skal det foretas en ny beregning av fast tilleggslønn.

§ 9 Overtid

Overtid skal være pålagt og kontrollerbart, jf. HTA § 13.

§ 10 Leirarbeid og lignende

Arbeidstakers deltakelse på leir og lignende som medfører overnatting, skal framgå av arbeidsplanen. Arbeidsgiver skal i samarbeid med tillitsvalgte på forhånd utarbeide en særskilt arbeidsplan som angir arbeidstakers arbeidstid. Reisetid til og fra leir inngår i arbeidstiden. Arbeidsgiver skal sørge for at den særskilte arbeidsplanen samordnes med planene for andre kirkelig tilsattes leiropphold.

Det ytes en godtgjøring på kr 700 pr. døgn så lenge reisen og oppholdet varer. For leir som varer mer enn ett døgn, regnes seks timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn.

§ 11 Enkelttjenester utenfor eget tjenestedistrikt

Enkelttjenester som utføres utenfor eget tjenestedistrikt, kompenseres etter egne satser, jf. særavtale om godtgjøring for enkelttjenester.

§ 12 Beredskap

Arbeidsgiver skal sørge for at det i prostiet er beredskap som sikrer at behovet for uoppsettelige tjenester kan dekkes til enhver tid.

En særskilt beredskapsvakt skal dekke tidsrommet fra kl. 17.00 til kl. 08.00 neste dag og på lørdag, søndag og hellig- og høytidsdag fra kl. 08.00 til påfølgende virkedag kl. 08.00.

Det skal i tidsrommet være en vakthavende prest. Arbeidsgiver fastsetter hvilke prester som inngår i beredskapen.

Vakthavende prest har plikt til å være tilgjengelig for utførelse av uoppsettelige tjenester, og vaktansvaret skal innarbeides i den ordinære arbeidsplanen.

Prester som har beredskap, skal gå med dødsbudskap, forestå soknebud som ikke kan utsettes, og utøve sjelesorg i situasjoner der det ellers ville medføre fare eller unødig belastning å utsette tjenesten.

Vakthavende prest er ansvarlig for at det ytes bistand fra prest til uoppsettelige tjenester. Vakthavende prest utfører selv tjenesten, med mindre det foreligger geografiske forhold eller andre tungtveiende grunner som tilsier at det er andre prester som bør anmodes om å utføre tjenesten.

For prester som utfører tjenester etter tilkalling fra hovedredningssentral eller lokal redningssentral i forbindelse med større katastrofer og ulykker, gjelder særlige bestemmelser. Slike tjenester omfattes ikke av denne avtalen.

Beredskapsvakt i det aktuelle tidsrommet regnes som arbeidstid i forholdet 1/7.

For utførelse av uoppsettelige tjenester i det aktuelle tidsrommet tilstås presten overtid. Reisetid inngår i beregningen av overtid.