Frister for melding av saker til Generalforsamlingen 2018

Det er et drøyt halvår til generalforsamlingen 2018 finner sted, 12.-14.mars på Gardermoen. I følge Presteforeningens lover kan prostilag, faglag, lønns- og forhandlingsutvalg samt stiftsstyrer anmelde saker til behandling på generalforsamlingen. Fristen for å melde saker er 4 måneder før generalforsamlingen finner sted (§ 12).
Saker som ønskes behandlet må derfor meldes innen 12. november 2017.

For forslag til endring av foreningens lover gjelder derimot en 6 måneders frist (§ 16).
Eventuelle forslag til lovendringer må derfor være sendt Sentralstyret senest 12.september 2017.

Representantskapet har allerede vedtatt å legge fram en sak til generalforsamlingen med forslag til nødvendige lovendringer som følge av virksomhetsoverdragelsen av de bispedømmerådsansatte prestene fra staten til kirken. Det legges altså fram et lovutkast som beskriver konsekvensen av de nye tilsettingsforholdene uten å endre det som har vært intensjonen i lovene. Utkastet er under utarbeiding og legges fram for representantskapet i møte 18.-19.oktober.

Samtidig har representantskapet bedt sekretariatet jobbe videre med et forslag til en framtidig generalforsamling med ca 75 delegater, dvs en betraktelig reduksjon fra dagens ca 180 deltakere. Skulle generalforsamlingen gå inn for en slik ny modell vil det også få betydning for ordlyden i foreningens lover. Det legges derfor også fram forslag til lovendringer som tar høyde for en delegatmodell som sikrer at alle tariffområder, bispedømmer og interessegrupper har representasjon, men ikke med like mange som før, og noe mer bestemt ut fra antall medlemmer i tariffområder eller geografiske områder.

Dersom et av foreningens organer ønsker å fremme andre lovendringsforslag må de meldes innen 12.september 2017 (jf. § 16). Dette sikrer sekretariatet tid til å forberede forslaget og forelegge det for medlemmene minst 1 måned før generalforsamlingen.

Eventuelle saker (frist 12.nov) eller forslag til lovendringer (frist 12.sept) kan sendes til pf@prest.no