Forhandlingene med KA er i gang!

Etter at Kirkerådet fattet vedtak om at man vil erklære seg ubundet av de statlige tariffavtalene, er det satt i gang et arbeid for å forhandle fram nye avtaler.

Onsdag 14. september startet forhandlingene mellom KA og de berørte organisasjonene. Presteforeningen er klart størst på arbeidstakersiden.

Det skal foretas en gjennomgang av gjeldende hovedavtale, hovedtariffavtale og særavtaler, og det skal forhandles fram nye avtaler. KAs budskap er at avtalene skal understøtte Den norske kirke som en landsdekkende folkekirke.

For Presteforeningen er det viktig å videreføre sentrale bestemmelser om på best mulig måte ivaretar våre medlemmer i Den norske kirke. De individuelle rettighetene (lønn, arbeidstid, ferie osv.) videreføres.

Det er lagt opp til en omfattende prosess i høst hvor siktemålet er at alle avtalene skal være på plass innen overføringen den 1.1.2017.