Foreldrepermisjon

Reglene som berører ulike spørsmål om foreldrepermisjon, finnes blant annet i tariffavtalene, folketrygdloven, arbeidsmiljøloven, ferieloven, likestillingsloven og i avgjørelser fra Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsombudet. Retten til permisjon reguleres av arbeidsmiljøloven, mens retten til stønad reguleres av folketrygdloven.

Nyttige lenker

Vi vil her ikke gå inn i selve permisjonslovgivingen, men viser til de følgende sidene:

Tilbake til arbeidet

I utgangspunktet har du krav på å få komme tilbake til arbeidsoppgaver som er likeverdige med dine tidligere arbeidsoppgaver, både når det gjelder innhold og ansvar, men ikke nødvendigvis nøyaktig de samme oppgavene.

Arbeidsgiver kan gjøre de samme endringene som kunne vært gjort om du ikke hadde hatt permisjon, altså slike endringer som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Du kan ikke stilles dårligere enn om du hadde vært i arbeid.

Lokale forhandlinger og fødselspermisjon

Det er i strid med likestillingsloven dersom man automatisk utelukker personer i fødselspermisjon fra å komme i betraktning ved de lokale forhandlingene. Enhver ansatt har altså rett til å fremme krav under de lokale forhandlingene selv om vedkommende er ute i permisjon. Ansatte som er ute i permisjon på forhandlingstidspunktet, eller som har hatt permisjon deler av året, har krav på å bli vurdert ut fra innsatsen de har gjort i tiden de har jobbet.