Foto: Kristianne Marøy

Enighet i staten!

Da sola stod opp torsdag 26. mai ble partene i lønnsoppgjøret i staten enige om ny tariffavtale. Dermed blir det ikke noe av streiken i staten, og de 39 presteforeningsmedlemmene som var tatt ut i førsteuttaket går på jobb i dag som vanlig.
– Resultatet av meklingene er en avtale som var mye bedre enn statens tilbud. Det er tydelig at trusselen om streik og den jobben våre tillitsvalgte har gjort med å forberede en streik har hatt virkning, sier generalsekretær Ole-Johs Huuse, som representerte Presteforeningen i Unios forhandlingsutvalg.
– Dessuten har våre forhandlere har gjort en svært god jobb i en vanskelig mekling. Vi har beholdt forhandlingsretten på pensjon og lønnsdannelsen fordeles nå 50/50 mellom sentrale og lokale forhandlinger. Det stemmer godt med Unios krav og sikrer alle våre medlemmer et lønnstillegg, sier leder Martin Enstad.

Oppdatering: Resultatet er ute til uravstemning med frist 17. juni kl. 16.00.

Pensjon

For Presteforeningens hovedsammenslutning Unio var pensjon det viktigste temaet. Staten ville i utgangspunktet ta bort arbeidstakernes streike- og forhandlingsrett på pensjonsordningene for 750 000 offentlig ansatte. I meklingen ble temaet pensjon løftet ut av forhandlingene. Dermed er situasjonen på dette området den samme som før årets tariffoppgjør. Hvordan pensjon skal forhandles i fremtiden, er et tema for en senere dialog mellom regjeringen og fagforeningene. I følge politiforum.no signaliserer kommunalminister Jan Tore Sanner at denne dialogen skal tas opp igjen.
– Vi har stanset et angrep på arbeidstakernes rettigheter, og Unio er klare til å gjøre en konstruktiv innsats på pensjonsordningene ved neste korsvei, sier generalsekretær Ole-Johs Huuse.

Profil

Partene var fra før enige om at årets oppgjør måtte være innenfor rammen fra frontfagoppgjøret på 2,4 %. Statens ønske er at all lønnsdannelse i staten skal skje gjennom lokale forhandlinger. Gjennom meklingen kom staten, LO, YS og Unio frem til en fordeling der halvparten gis som generelt prosenttillegg og halvparten settes av til lokale forhandlinger. For Unio har det lenge vært et mål at lønnstillegg skal gis som prosenttillegg og ikke kronetillegg. Det generelle tillegget er på 1,15 % fra 1. mai, mens 1,5 % fra 1. juli skal fordeles gjennom forhandlinger lokalt til høsten.
– Denne gangen har vi virkelig vunnet noe i meklingen. Det er en seier for Unio at vi har fått tilleggene som prosenter av lønna, og fordelingen er gunstig for Presteforeningens medlemmer, sier Ole-Johs Huuse.
– På denne måten er alle våre medlemmer sikret et lønnstillegg, samtidig som vi har en ganske stor pott som skal fordeles gjennom forhandlinger i bispedømmene. Det gir våre tillitsvalgte mulighet til å bidra til en bedre og mer rettferdig avlønning av medlemmene våre, poengterer Martin Enstad.

Nytt lønnssystem

Regjeringen ønsker å endre lønnssystemet i staten, men ville først at all lønnsdannelse i staten i fremtiden skal foregå lokalt. I meklingen er det laget et mandat for utarbeidelsen av et nytt lønnssystem. Et partssammensatt utvalg skal jobbe med dette og være ferdige før mellomoppgjøret neste år. I mandatet har arbeidstakersiden fått fastslått at lønnsdannelsen kan skje både sentralt og lokalt. For Unio var det i tillegg viktig å få inn en formulering om at lønnssystemet skal ivareta kompetanse og utdanning.
–  Dette er et mye bedre mandat enn utgangspunktet i statens tilbud, slår generalsekretæren fast.

Meklingsresultatet i korte trekk

Den økonomiske rammen for oppgjøret er i overkant av 2,4 %. Dette tilsvarer rammen i frontfagsoppgjøret. Dette er fordelt på følgende måte:

Hovedlønnstabellen pr. 1. mai

Det generelle tillegget gis som et likt prosentvis tillegg på 1,15 % på alle trinn i hovedlønnstabellen. Med andre ord får alle 1,15 % økning av den faste årslønnen. Prosentvise tillegg har vært et mål for Unio, for det sikrer prester og andre høyt utdannede arbeidstakere en god uttelling.

Avsetning til lokale forhandlinger pr. 1. juli

Det er satt av 1,5 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli 2016. Fordelingen mellom generelle tillegg og lokale oppgjør ble gjennom meklingen bedre enn statens tilbud under forhandlingene i april. I Den norske kirke foregår forhandlingene om hvordan denne potten skal fordeles på bispedømmenivå. Stiftsstyrene til høsten vil orientere medlemmene om grunnlag for å fremsette individuelle lønnskrav og fastsette hvordan dette gjøres. Forhandlingene skal være avsluttet innen 30. november 2016, og eventuell lønnsøkning for perioden fra 1. juli vil bli etterbetalt når forhandlingsresultatet er klart.

Fellesbestemmelsene

Det er avsatt om lag 0,1 % av den disponible rammen til heving av blant annet ulempetilleggene i fellesbestemmelsene, bl.a. er lørdags-/søndagstillegget økt til kr 52 pr time. Dette var i tråd med Unios prioriteringer.

Spesialprester og seniorprester

Presteforeningen og Unio satte frem krav om å overføre spesialprester og seniorprester fra lønnsspenn til lønnsramme for å sikre disse gruppene en forutsigbar lønnsutvikling over tid. Staten avviste alle forhandlinger om justeringer eller sentrale tiltak som kunne løftet spesialprester og seniorprester inn i ramme.

Lønns- og forhandlingssystemet

Det ble laget et mandat for et partssammensatt utvalg som skal jobbe med eventuelle endringer i lønns- og forhandlingssystemet. Blant annet skal det i arbeidet legges vekt på utdanning og kompetanse. Endringer skal forhandles om i mellomoppgjøret i 2017.

Pensjon

Vi fikk ikke nedfelt forhandlingsrett på tjenestepensjon, men vi fikk videreført forhandlingsrett på AFP m.m. Status når det gjelder pensjon er dermed den samme som før forhandlingene startet, og vi har ikke mistet noen muligheter for å være med å påvirke fremtidens pensjonsordninger.