En organisasjon i utvikling – om endringer i Presteforeningen

Om to uker møtes drøyt 70 sentrale tillitsvalgte i Presteforeningen til Landskonferanse på Gardemoen. Dette er den største samlingen av tillitsvalgte i de år det ikke er generalforsamling. Foran oss ligger to dager der vi skal bli informert og diskutere viktige endringer for Presteforeningen framover. Landskonferansen vedtar ingenting, men den vil bli startskuddet for en del viktige prosesser som skal lande på generalforsamlingen i mars 2018.

Nye lover

Virksomhetsoverdragelsen har gjort det helt nødvendig å endre Presteforeningens lover. Våre lover er bygd opp rundt tariffområdene. Fra 1.1.17 har tariffområde stat gått fra å være det dominerende til å bli et ganske lite tariffområde for Presteforeningen. Da gir det ikke lenger mening å ha lover som sier at sentralstyret skal ha minst et medlem som tilhører et annet tariffområde enn stat.

Men når vi først skal endre lovene, mener sentralstyret også at vi bør vurdere om det bør gjøres mer omfattende endringer. Burde vi for eksempel ha en mindre generalforsamling? Bør vi kutte representantskapet og i stedet ha generalforsamling hvert år? Til sammen er dette endringer som kan frigjøre ressurser til en sterkere satsning på skolering av tillitsvalgte.

Ny strategi og handlingsplan

Generalforsamlingen skal også vedta en ny strategi- og handlingsplan for Presteforeningen. Landskonferansen blir invitert til å komme med de første innspillene til hva PF de tre neste årene skal satse særlig på. Hva er de viktige sakene å løfte i en tid med store endringer i Den norske kirke? Utover høsten vil både medlemmer og foreningens organer få mulighet til å komme med forslag til den nye strategi- og handlingsplanen.

Ny organisasjon?

I den gjeldende strategi- og handlingsplanen står det som et mål for 2017 at Presteforeningen skal sette i gang en prosess om hensiktsmessig organisering på arbeidstakersiden. Presteforeningen har derfor siden i fjor høst hatt en prosess med Diakonforbundet og KUFO med tanke på å danne en ny og felles fagforening for ansatte i kirkelige virksomheter med lengre utdanning (minimum på bachelornivå). Visjonen handler om å etablere et sterkt tverrfaglig fellesskap til beste for tjenesten og kirken, det handler også om å samle styrke ved forhandlingsbordet og det handler om at vi samlet kan bruke mer penger på medlemsservice og mindre på administrasjon. Dette blir en viktig samtale i vår organisasjon fram mot generalforsamlingen i 2018.

Presten i en livsynsmangfoldig virkelighet

Vi lever i et stadig mer livsynsmangfoldig samfunn. Presten rolle er ikke lenger selvsagt på alle arenaer der vi tidligere var ønsket. Særlig merkes dette i forhold til institusjonsprestene. Hva skal prestens rolle være i sykehusene, forsvaret, fengslene? Hvilken plass skal representanter fra andre livssyn ha innenfor det som til nå har vært prestens domene? Derfor regner jeg med at panelsamtalen om «Presterolle i en livsynsmangfoldig virkelighet» med sykehusprest Øyvind Taraldset Sørensen, fengselsprest Harald Kjær og sekretariatsleder Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, blir et viktig bidrag til en pågående samtale i samfunnet. Et av de tydeligste vedtakene fra generalforsamlingen i 2015 sier at PF skal motarbeide enhver form for diskriminering. Jeg har også forventninger til bolken om diskrimineringslovgivningen og kirken. Hvilke diskrimineringsutfordringer må vi særlig ha et våkent øye for i årene som kommer?

Tariffoppgjøret i 2017, med nye avtaler og framtidens pensjonsordninger blir også viktige samtaler.

Prosess, prosess, prosess

Vi står ovenfor store endringer. Noen endringer må vi forholde oss til, andre kan vi velge selv. Jeg gleder meg til å møte tillitsvalgte på landskonferansen, og jeg gleder meg til viktige prosesser i organisasjonen fram mot generalforsamlingen i 2018. Bruk påvirkningsmulighetene dine. Si din mening om de viktige endringene vi står ovenfor. Vi er DIN fagforening, og DU kan være med å sette kursen for årene som kommer.