Brenselstilskudd

Administrativ bestemmelse om brenselstilskudd, gjelder de som bor på gammel ordning

Satsene er regulert av Kirkerådet 02.11.21

Prestenes boligordning er opphevet. Prestene har rett til å bo i boligene så lenge nåværende arbeidsforhold varer. I disse tilfeller videreføres en ordning med brenselstilskudd.

Brenselstilskuddet er en skattepliktig utgiftsrefusjon. Prestene skal selv betale faktiske utgifter til lys og brensel.

Det gis refusjoner for 75 % av utgifter over en gitt terskelverdi.

For fyringssesongen 2022/2023 er terskelverdiene:
  • Nord for polarsirkelen: 15 650
  • Sør for polarsirkelen: 30 200
For fyringssesongen 2023/2024 er terskelverdiene:
  • Nord for polarsirkelen: 16 500
  • Sør for polarsirkelen:31 750

Hvis refusjonskrav sendes for kalenderår skal det benyttes snitt av satsene for 2022/2023 og 2023/2024.

Terskelverdien justeres årlig med endring i konsumprisindeksen siste 12 måneder for SSB sin statistikkgruppe «bolig, lys og brensel».