Brenselstilskudd

Administrativ bestemmelse om brenselstilskudd, gjelder de som bor på gammel ordning

Satsene er regulert av Kirkerådet 21.12.20

Prestenes boligordning er opphevet. Prestene har rett til å bo i boligene så lenge nåværende arbeidsforhold varer. I disse tilfeller videreføres en ordning med brenselstilskudd.

Brenselstilskuddet er en skattepliktig utgiftsrefusjon. Prestene skal selv betale faktiske utgifter til lys og brensel.

Det gis refusjoner for 75 % av utgifter over en gitt terskelverdi.

For fyringssesongen 2020/2021 er terskelverdiene:
  • Nord for polarsirkelen: 14 050
  • Sør for polarsirkelen: 27 100
For fyringssesongen 2019/2020 var terskelverdiene:
  • Nord for polarsirkelen: 13 890
  • Sør for polarsirkelen: 26 780

Hvis refusjonskrav sendes for kalenderår skal det benyttes snitt av satsene for 2019/2020 og 2020/2021.

Terskelverdien justeres årlig med endring i konsumprisindeksen siste 12 måneder for SSB sin statistikkgruppe «bolig, lys og brensel».