Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. mars 2024

Bispemøtet koordinerer etter- og videreutdanningen for prester ansatt i bispedømmene. Det er to årlige kursutlysninger, med søknadsfrist 15.mars og 15. september.

Seks videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. mars 2024 lyses nå ut:

Kursene er åpne også for prester med andre arbeidsgivere. Flere av kursene er også åpne for diakoner og ansatte i kirkelig undervisning m.m.

Mer om videreutdanningskursene

Nedenfor finner du en kort presentasjon av de utlyste videreutdanningskursene.

Sjelesorg og samtalepraksis (MF) 10 stp.
Fra kursbeskrivelsen: «Emnet retter seg mot diakoner, prester, kateketer, undervisningsansatte, ungdomsarbeidere som har samtalepraksis og/eller sjelesorg som del av sin arbeidshverdag og som ønsker å dyktiggjøre seg som samtalepartnere. Gjennom undervisning og gruppearbeid med utgangspunkt i medbrakte case vil kursdeltakerne få hjelp til å utvikle refleksjon over egen samtalepraksis. Emnet vil ha en interdisiplinær tilnærming til sjelesorg som kroppslig og lokal praksis. Det vil sette søkelys på hva rollen som samtalepart og medvandrer innebærer med særlig henblikk på unge og voksne som opplever utfordringer knyttet til relasjoner, psykisk helse og kriser.»
Kurset tilbys desentralisert der en kan samle en kursgruppe i et område på minst 12 diakoner, prester, kateketer eller undervisningsansatte.
Les hele kursbeskrivelsen på Bispemøtets hjemmeside

Fordypning og fornyelse i lesningen av NT – synoptiske lignelser og underfortellinger i kirkeåret (MF) 10 stp.
Fra kursbeskrivelsen: «Hvordan forkynner vi fortellinger om helbredelse eller demonutdrivelse i dag? Hvordan utlegger vi liknelser om dom eller gjenkomst? Kirkeårets tekster inneholder motiver som både kan skape fryd og frustrasjon. Dette emnet henter inn nye innsikter fra NT-faget og vil bidra til fornyende lesning av kjente tekster. I spenningsfeltet mellom forskning og forkynnelse kan de nytestamentlige tekstene åpne seg fra nye sider. (…) Emnet retter seg mot prester i Den norske kirke som ønsker fordypning og fornyelse i arbeidet med å tolke og utlegge tekster fra Det nye testamentet og arrangeres av MF i samarbeid med TF og VID.»
Les hele kursbeskrivelsen på Bispemøtets hjemmeside

Pastoralklinisk utdanning (PKU) (MF) 20 stp.
Fra kursbeskrivelsen: «PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke.»
Les hele kursbeskrivelsen på Bispemøtets hjemmeside

Arbeidsveilederutdanning (MF) 60 stp. over 6 semester
Fra kursbeskrivelsen: «Kirkelig arbeidsveilederutdanning (AVU)har som mål å utdanne kompetente arbeidsveiledere til Den norske kirke. Undervisningen har en praksisnær profil med et helhetssyn på mennesket og på læring/utvikling som inkluderer kognitive, affektive, eksistensielle, etiske og handlingsorienterte aspekter. Kurset skal gi kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir kandidaten bevissthet om ABVs teorigrunnlag og metodikk, samt evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere ABV-forløp. Et sentralt fokus er på veilederidentitet og rolleforståelse, veiledningskontekst, bevissthet om egne forutsetninger, evne til dialogisk kommunikasjon og evne til å drive veiledning i et komplekst kirkelig arbeidsliv.»
Les hele kursbeskrivelsen på Bispemøtets hjemmeside

Sannhet og forsoning som teologi og praksis, (KUN-VID) 10+10+10 stp.
Fra kursbeskrivelsen: «Studiet består av tre emner à 10 studiepoeng som kan tas enkeltvis, men utgjør også en helhet. De tre emnene fokuserer på fornorskningspolitikken og dens konsekvenser i møte med nåtidens krav om oppgjør med fortiden, sannhets- og forsonings-kommisjonsprosessen i Norge i lys av sannhetskommisjoner som globalt fenomen, og forsoning som samfunnsteologi og kirkelig praksis – internasjonalt og i Norge/Sápmi/på Nordkalotten.»
Les hele kursbeskrivelsen på Bispemøtets hjemmeside

Prest og teolog i praksis (PTP) (VID) 5+5 stp.
Fra kursbeskrivelsen: «Emnet prest og teolog i praksis er et obligatorisk fellesemne i den erfaringsbaserte master i praktisk teologi, men det har vist seg nyttig også for deltakere som ikke planlegger å gjennomføre en mastergrad. Del 1 av emnet utgjør den avsluttende delen i «Innføringsprogram for nye prester» (5 stp). Emnet arrangeres i fellesskap av institusjonene som tilbyr mastergrad i praktisk teologi: VID, TF/UiO og MF, i samarbeid med PF.
Emnet skal bidra til at deltakeren reflekterer over sin tjeneste i skjæringsfeltet mellom personlige, profesjonelle og ekklesiologiske dimensjoner. Den enkeltes yrkeserfaring fungerer som et viktig materiale i møte med det teoretiske stoffet. Emnet fokuserer både på den enkeltes selvforståelse som prest og på bearbeidelsen av profesjonens rammer og muligheter med sikte på fornyet inspirasjon i prestehverdagen.»
Les hele kursbeskrivelsen på Bispemøtets hjemmeside

Kursutlysningene

På Bispemøtets side om etter- og videreutdanning finner du samlet oversikt over kursutlysningene. Kursbeskrivelsene vil bli oppdatert.

Søknadsfrist og rutiner for søknad

Fristen for å søke studiestøtte og permisjon fra arbeidsgiver er 15. mars.
Du må også søke studiestedet om opptak på kurset. Den fristen går fram av den enkelte kursutlysningen.
Spesialprester som ikke er ansatt i rDnk, søker studiestedet etter avklaring med egen arbeidsgiver.

På Bispemøtets hjemmeside finner du nærmere informasjon om: