Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. mars 2024

Bispemøtet koordinerer etter- og videreutdanningen for prester ansatt i bispedømmene. Det er to årlige kursutlysninger, med søknadsfrist 15.mars og 15. september.

Seks videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. mars 2024 lyses nå ut:

Kursene er åpne også for prester med andre arbeidsgivere.

Mer om videreutdanningskursene

Nedenfor finner du en kort presentasjon av de utlyste videreutdanningskursene som til nå har fått ferdig kursbeskrivelse. Listen vil bli oppdatert.

Pastoralklinisk utdanning (PKU) (MF) 20 stp.
Fra kursbeskrivelsen: «PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke.»
Les hele kursbeskrivelsen på Bispemøtets hjemmeside

Arbeidsveilederutdanning (MF) 60 stp. over 6 semester
Fra kursbeskrivelsen: «Kirkelig arbeidsveilederutdanning (AVU)har som mål å utdanne kompetente arbeidsveiledere til Den norske kirke. Undervisningen har en praksisnær profil med et helhetssyn på mennesket og på læring/utvikling som inkluderer kognitive, affektive, eksistensielle, etiske og handlingsorienterte aspekter. Kurset skal gi kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir kandidaten bevissthet om ABVs teorigrunnlag og metodikk, samt evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere ABV-forløp. Et sentralt fokus er på veilederidentitet og rolleforståelse, veiledningskontekst, bevissthet om egne forutsetninger, evne til dialogisk kommunikasjon og evne til å drive veiledning i et komplekst kirkelig arbeidsliv.»
Les hele kursbeskrivelsen på Bispemøtets hjemmeside

Sannhet og forsoning som teologi og praksis, (KUN-VID) 10+10+10 stp.
Fra kursbeskrivelsen: «Studiet består av tre emner à 10 studiepoeng som kan tas enkeltvis, men utgjør også en helhet. De tre emnene fokuserer på fornorskningspolitikken og dens konsekvenser i møte med nåtidens krav om oppgjør med fortiden, sannhets- og forsonings-kommisjonsprosessen i Norge i lys av sannhetskommisjoner som globalt fenomen, og forsoning som samfunnsteologi og kirkelig praksis – internasjonalt og i Norge/Sápmi/på Nordkalotten.»
Les hele kursbeskrivelsen på Bispemøtets hjemmeside

Kursutlysningene

På Bispemøtets side om etter- og videreutdanning finner du samlet oversikt over kursutlysningene. Kursbeskrivelsene vil bli oppdatert.

Søknadsfrist og rutiner for søknad

Fristen for å søke studiestøtte og permisjon fra arbeidsgiver er 15. mars.
Du må også søke studiestedet om opptak på kurset. Den fristen går fram av den enkelte kursutlysningen.
Spesialprester som ikke er ansatt i rDnk, søker studiestedet etter avklaring med egen arbeidsgiver.

På Bispemøtets hjemmeside finner du nærmere informasjon om: