Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. september 2023

Bispemøtet koordinerer etter- og videreutdanningen for prester ansatt i bispedømmene. Det er to årlige kursutlysninger, med søknadsfrist 15.mars og 15. september.

Tre videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. september 2023 lyses nå ut:

Kursene har oppstart i 2024, og er åpne for prester med andre arbeidsgivere.

Mer om videreutdanningskursene

Nedenfor finner du en kort presentasjon av de utlyste videreutdanningskursene med lenker videre til mer informasjon.

Økoteologi og bærekraft (VID), 10 stp.
Fra kursbeskrivelsen: «Emnet gir en grundig innføring i økoteologi som tradisjon og metode. Økoteologi er tverrfaglig og endringsorientert teologi med fokus på hvordan den kristne tro kan brukes som ressurs i møte med miljøproblem, klima og bærekraft. Studenten får en innføring i sentrale økoteologiske tekster og tradisjoner, i prinsipper for økologisk teksttolkning og i ulike metoder knyttet til formidling, gudstjenesteliv og praksis.»
Les hele kursbeskrivelsen på Bispemøtets hjemmeside.

Åndelig veiledning (NLA), 15 stp.
Fra kursbeskrivelsen: «Emnet har som mål å gi en grundig innføring i åndelig veiledning slik den kommer til uttrykk i den kristne tradisjonen. Den ignatianske veiledningstradisjonen, som har fått stor utbredelse i Vesten i nyere tid, er sentral i dette kurset. Tradisjonen fokuserer på kommunikasjonen mellom Gud og den troende og bruker bibeltekster aktivt. En ønsker også å gi kunnskap om hvordan psykologiske faktorer kan påvirke vårt forhold til tro og spiritualitet.»
Les hele kursbeskrivelsen på Bispemøtets hjemmeside.

Spesialprest i livssynsåpent samfunn (TF), 20 stp.
Fra kursbeskrivelsen: «Det livssynsåpne samfunnet endrer rammevilkårene for spesialprestetjenesten. I hvilken retning beveger rolleforståelsen seg? Hvordan kan teologien være en ressurs for prestetjeneste og institusjoner? Hva er forholdet mellom konfesjon og profesjon, eller mellom prestetjeneste og livssyns- og omsorgstjeneste?»
Les hele kursbeskrivelsen på TFs hjemmeside.

Kursutlysningene

På Bispemøtets side om etter- og videreutdanning finner du samlet oversikt over kursutlysningene. Kursbeskrivelsene vil bli oppdatert.

Søknadsfrist og rutiner for søknad

Fristen for å søke studiestøtte og permisjon fra arbeidsgiver er 15. september.
Du må også søke studiestedet om opptak på kurset. Den fristen går fram av den enkelte kursutlysningen.
Spesialprester som ikke er ansatt i rDnk søker studiestedet etter avklaring med egen arbeidsgiver.

På Bispemøtets hjemmeside finner du nærmere informasjon om: