Prest på prekestol

Foto: Kristianne Marøy

Prest på prekestol

Foto: Kristianne Marøy

Videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. september 2022

Her finner du oversikt over videreutdanningskurs som lyses ut høsten 2022, med oppstart våren 2023. Det er Bispemøtet som koordinerer etter- og videreutdanningen for prester ansatt i bispedømmene. Kursene er også åpne for andre prester.

Søknadsfristen 15. september er fristen for søknad om studiestøtte og permisjon fra arbeidsgiver. Du må også søke studiestedet om opptak på kurset. Den fristen går fram av den enkelte kursutlysningen.

Rutiner for søknad til EVU-kurs (Bispemøtets nettside)

Utlyste kurs

Forsoning som samfunnsteologi og kirkelig praksis. 10 stp. KUN-VID. Kurset er del 3 av kurset Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen. Emnet kan tas som selvstendig enhet. Kurset fokuserer på kirkens ansvar og muligheter i sannhets- og forsoningsprosesser internasjonalt og i Norge/Sápmi/på Nordkalotten. Hva betyr "forsoning" som samfunnsteologi og kirkelig praksis i denne sammenhengen, sett i lys av internasjonale forsoningsteologier?
Kirkeårets teologi - forkynt i samtiden. 20 stp. MF. Hvordan utvikler vi prekener som treffer folk og går i dybden? Som lytter til menneskers erfaringer og åpner nye perspektiver inn i tekstene? Kurset vil bidra til utdyping og fornyelse av forkynnelsen knyttet til sentrale tema i kirkeåret. Emnet er tverrfaglig homiletisk, samtidsteologisk og bibelfaglig. Med ressurser fra samtidsteologi og fornyede bibelstudier vil det bidra til en forkynnelse som møter mennesker i nåtid og fremtid. Kurset går over to semester, med tre kurssamlinger - to fysiske og en digital.
Pastoralklinisk utdanning (PKU). 20 stp. MF og godkjente kurssteder. 1. Kurs ved Akershus universitetssykehus (Ahus), høsten 2023 - våren 2024. 2. Kurs ved Institutt for Sjelesorg, Modum bad, høsten 2023 - våren 2024.

Etter- og videreutdanning (Bispemøtets nettside)