Person som holder bibler og grunnspråklige utgaver av NT og GT

Foto: Kristianne Marøy

Person som holder bibler og grunnspråklige utgaver av NT og GT

Foto: Kristianne Marøy

Videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. september 2021

Her finner du oversikt over videreutdanningskurs som lyses ut høsten 2021, med oppstart våren 2022. Det er Bispemøtet som koordinerer etter- og videreutdanningen for prester ansatt i bispedømmene. Kursene er også åpne for andre prester.

Søknadsfristen er 15. september for søknad om studiestøtte og permisjon fra arbeidsgiver. Du må også søke studiestedet om opptak på kurset. Den fristen går fram av den enkelte kursutlysningen.

Utlyste kurs

Det gamle testamente som ressurs i prestetjenesten, 10 stp., VID Kurset fokuserer primært på forkynnelsen og Det gamle testamente og sjelesorgen og Det gamle testamente, men også på andre sider ved Det gamle testamente som ressurs i prestetjenesten. Vår 2022. Kurset er samlingsbasert. Digital oppstartssamling. Tre dagers samling på campus i Stavanger 25.-27. april 2022.
Pastoral lederutvikling (PLU), 30 stp., VID Kurset er egnet som fordypning i ledelse for sokneprester og proster i Den norske kirke, men også for prester i andre stillinger i Den norske kirke som vil utvikle ledelseskompetanse. Varighet: Tre semestre (tre delemner á 10 stp.), våren 2022-våren 2023. Varierte arbeidsmåter. Forelesninger på Campus og på nett, seminarer, gruppearbeid m.v. Se nærmere i studieplanen som er tilgjengelig fra Bispemøtets nettside (se lenken nedenfor).
Pilegrim i historie og samtid, 10 stp., TF Gjennom kurset får du grunnleggende kunnskap om pilegrimsfenomenet i vestlig kristendom i historie og samtid med vekt på både praksiser og teologi. Du får også verktøy til å arbeide kreativt og konstruktivt med pilegrimsarbeid i Den norske kirke i dag. Vår og høst 2022. To digitale studiesamlinger. Studietur til Orknøyene i august 2022.
Sannhetskommisjoner, forsoning og helbredelse av minner, 10 stp., VID Tromsø. Emnet vil bidra til refleksjon omkring ulike sider ved den pågående sannhets- og forsoningskommisjonsprosessen i Norge i et folk-til-folk-perspektiv. Emnet fokuserer på sannhetskommisjoner i lys av fagfeltene overgangsrettferdighet, gjenopprettende rettferdighet og urfolksforskning. Emnet er andre delemne i studiet "Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen". Våren 2022. Studiesamling i Tromsø jan. 2022, konferanse i Oslo mai 2022.
Pastoralklinisk utdanning (PKU), 20 stp, MF - Lovisenberg diakonale sykehus PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring. En vesentlig del av utdanningen er utøvende. Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Kurssted: Lovisenberg diakonale sykehus 11 sammenhengende uker (5.9.-18.11.2022).