Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. september 2020

Her finner du oversikt over utlyste videreutdanningskurs høsten 2020. Det er bispemøtet som koordinerer etter- og videreutdanningen for prester ansatt i bispedømmene. Kursene er også åpne for andre prester.

Søknadsfristen 15. september er fristen for søknad om studiestøtte og permisjon fra arbeidsgiver. Du må også søke studiestedet om opptak på kurset. Den fristen går fram av den enkelte kursutlysningen.

Utlyste kurs

Tro og bekjennelse. Et fordypende kurs i dogmatikk og samtidsteologi (20 stp), TF. Studietur til Strasbourg og Heidelberg Distinksjonen mellom tro som Guds gave og bekjennelsen som den menneskelige sammenfatning av troens innhold og betydning er innfallsvinkel til aktuelle teologiske og praktiske utfordringer. Vår/høst 2021. Tre studiesamlinger, to i Norge og studietur til Strasbourg og Heidelberg.
Teologi for en truet jord (nettbasert og prostibasert, 5 stp), MF. Kurset tar opp teologiske, etiske, miljøfaglige, politiske og pastorale spørsmålsstillinger som reiser seg i møte med miljø- og klimautfordringene. Vår 2021. Kurset gjennomføres i fire lokale samlinger á fire timer i prosti eller annen kirkelig samarbeidsenhet. Nettleksjoner og individuelle oppgaver.
Funksjonshemming og kirken (nettstøttet, 10 stp), VID. Emnet gir innføring i grunnleggende teologiske refleksjoner om funksjonshemming, og praktisk-teologiske og diakonale problemstillinger knyttet til inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i kirken. Høst 2021/vår 2022 Studiesamling på Campus eller i forbindelse med HEL-konferansen og nettundervisning. Deltakelse i aktiviteter i en menighet/organisasjon som vektlegger inkludering eller tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Pastoralklinisk utdanning (PKU, 20 stp), MF i samarbeid med kurssteder Følgende to kurs lyses ut: 1. PKU-kurs ved Akershus universitetssykehus (Ahus), høsten 2021-våren 2022 (utvidet tidsramme, seks kursuker) 2. PKU-kurs ved Lovisenberg diakonale sykehus, høsten 2021 (elleve uker sammenhengende)

Søknadsrutiner (Bispemøtet)

Søknadsrutiner (Bispemøtet) Søknad om permisjon og kursstøtte sendes arbeidsgiver innen søknadsfristen (15.3. evt. 15.9.) Søknad om opptak til kurset sendes til den aktuelle utdanningsinstitusjonen innen angitt frist for kurset. Se kursutlysningene for nærmere opplysninger om dette.